>
Fa   |   Ar   |   En
   همبستگی برون سپاری استراتژیک با عملکرد زنجیره تامین بیمارستانی  
   
نویسنده حسینی محمدحسین ,حمیدی زاده محمدرضا ,حاجی‌پور بهمن ,حاجی‌کریمی عباسعلی
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1396 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:60 -67
چکیده    مقدمه: یکی از مهم ترین استراتژی های هر سازمان، تصمیم به ساخت یا خرید کالا یا خدمات مورد نیاز خود در سراسر زنجیره تامین است. بهره وری هزینه های سازمانی عامل مهمی در جهت تلاش سازمان ها برای رسیدن به سطح مناسبی از برون سپاری است. هدف از این پژوهش، تعیین همبستگی برون سپاری استراتژیک با عملکرد زنجیره تامین بیمارستانی است.روش کار: این پژوهش توصیفیهمبستگی است. جامعه آماری شامل رئیس و معاونین بیمارستان های خصوصی فعال شهر تهران (73 بیمارستان) با ویژگی مشترک مدیران عالی بیمارستانی با اشراف اطلاعاتی در خصوص زنجیره تامین بیمارستان است که تعداد نمونه 129 نفر به دست آمد. برای اطمینان، تعداد 150 پرسشنامه برون سپاری بیمارستانی (hospital outsourcing questionnaire) برای مدیران ارشد 50 بیمارستان خصوصی شهر تهران ارسال گردید. از این مجموع تعداد 133 پرسشنامه جمع آوری شد. روایی محتوای ابزار سنجش با استفاده از گروه کانونی و مشارکت 17 نفر از مدرسین حوزه بهداشت و درمان کشور تایید گردید. برای بررسی پایایی آن نیز از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (composite reliability) استفاده شد. داده ها به روش الگو سازی معادلات ساختاری و با رویکرد حداقل مربعات جزئی با نرم افزار smartpls 3 تحلیل شد.یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد رابطه معناداری بین برون سپاری استراتژیک در بیمارستان ها و عملکرد زنجیره تامین وجود دارد. از میان متغیرهای عملکرد زنجیره تامین بیمارستانی، مدیریت عملکرد خدمات بیشترین رابطه را با کیفیت عملکرد زنجیره تامین بیمارستانی دارا است.نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، توسعه برون سپاری استراتژیک با شناخت مزیت های رقابتی بیمارستان ها، ایجاد روابط استراتژیک با تامین کنندگان و کنترل و نظارت آن ها، به منظور بهبود عملکرد زنجیره تامین بیمارستانی پیشنهاد می شود.
کلیدواژه برون سپاری، زنجیره تامین، عملکرد زنجیره تامین، عملکرد بیمارستانی
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده مدیریت و حسابداری, گروه بازرگانی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده مدیریت و حسابداری, گروه بازرگانی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده مدیریت و حسابداری, گروه بازرگانی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده مدیریت و حسابداری, گروه بازرگانی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved