>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی و روانسنجی ابزاری برای ارزیابی نگرش کارکنان بهداشتی به ارزشیابی سالیانه عملکرد  
   
نویسنده مجیدی سهیلا ,دانش کهن عباس ,زارعی احسان ,اشک تراب طاهره
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1396 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:34 -43
چکیده    مقدمه: یکی از مهمترین الزامات یک نظام موفق ارزشیابی عملکرد، قابل پذیرش بودن آن از سوی کارکنان می باشد. بنابراین، استفاده از ابزاری پایا و روا که بتواند به صورت اختصاصی نگرش کارکنان نسبت به ارزشیابی عملکرد را بسنجد، ضروری است. هدف از انجام این پژوهش، طراحی و روانسنجی ابزاری برای ارزیابی نگرش کارکنان بهداشتی نسبت به ارزشیابی سالیانه عملکرد (assessing health workers attitudes towards annual performance appraisal) بود.روش کار: این یک مطالعه روش شناسی بود. پس از بررسی ادبیات موجود پژوهش درباره ارزشیابی عملکرد کارکنان، ابزار اولیه شامل 43 گویه طراحی شد. شاخص روایی محتوا و نسبت روایی محتوا با استفاده از نظرات 10 نفر شامل اعضای هیات علمی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه های علوم پزشکی و نیز کارکنان بهداشتی اندازه گیری شد. روایی سازه به روش تحلیل عاملی اکتشافی و با تعداد نمونه 185 نفر از کارکنان بهداشتی مرکز بهداشت شهرستان همدان اندازه گیری شد. پایایی به روش های آلفای کرونباخ و آزمون باز آزمون با فاصله دو هفته، توسط 15 نفر از کارکنان اندازه گیری شد. داده ها با نرم افزار اس پی اس اس نسخه 16 تحلیل شد.یافته ها: پس از بررسی روایی محتوایی، 43 گویه اولیه به 33 گویه تقلیل پیدا کرد. تحلیل عاملی اکتشافی 6 عامل را نشان داد: بازخورد عملکرد، اندازه گیری عملکرد، زمینه های سازمانی، آموزش و توسعه کارکنان، معیارهای عملکرد و استفاده از نتایج ارزشیابی. دو عامل اول مهم ترین ابعاد ارزشیابی سالانه عملکرد از دیدگاه کارکنان بود. بطوریکه 25/5 درصد از مجموع واریانس را تبیین می کنند. ضریب همبستگی آلفای کرونباخ و آزمون بازآزمون به ترتیب 0/95 و 0/93 بود.نتیجه گیری: ابزار 33 عبارتی طراحی شده، ویژگی های روان سنجی قابل قبولی را برای ارزیابی نگرش کارکنان بهداشتی نسبت به فرآیند ارزشیابی سالیانه عملکرد دارد و می تواند در ارزیابی و بهبود ابعاد مختلف ارزشیابی عملکرد کارکنان استفاده شود.
کلیدواژه ارزشیابی عملکرد، روانسنجی، کارکنان بهداشتی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت عمومی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت عمومی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت عمومی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده پرستاری مامایی, گروه پرستاری, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved