>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت ارتقای سلامت   
سال:1396 - دوره:7 - شماره:1


  tick  رابطه بهره هوشی با عملکرد تحصیلی و میانجیگری حل مساله - صفحه:1-8

  tick  مقایسه ابعاد شخصیتی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی مصرف کننده داروهای ضدافسردگی بازدارنده جذب مجدد سروتونین با داروهای بازدارنده جذب مجدد سروتونین و داروهای سه‌حلقه‌ای - صفحه:9-16

  tick  وضعیت کنترل همه گیری بیماری‌های عروق کرونر قلب در ایران و کشورهای منتخب: یک مطالعه تطبیقی - صفحه:17-26

  tick  همبستگی کیفیت زندگی کاری باویژگی های جمعیت شناختی کارکنان مراکز آموزش توانبخشی درشهر زنجان - صفحه:27-33

  tick  طراحی و روانسنجی ابزاری برای ارزیابی نگرش کارکنان بهداشتی به ارزشیابی سالیانه عملکرد - صفحه:34-43

  tick  همبستگی حمایت اجتماعی با سلامت اجتماعی در بیماران تحت درمان با همودیالیز در شهرکرمان - صفحه:44-51

  tick  کاربرد مدل رگرسیون پواسون با انباشتگی صفر در تحلیل داده‌های دندان پزشکی نوجوانان 12 و 13 ساله - صفحه:52-59

  tick  همبستگی برون سپاری استراتژیک با عملکرد زنجیره تامین بیمارستانی - صفحه:60-67
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved