>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزشیابی میزان پذیرش و بستری غیرضروری و برآورد بارمالی مستقیم آن: مطالعه‌ای در بخش‌های داخلی بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی البرز  
   
نویسنده محفوظ پور سعاد ,زارعی احسان ,محرابی یداله ,اشکوری نرجس
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1396 - دوره : 6 - شماره : 5 - صفحه:51 -58
چکیده    مقدمه: کنترل استفاده های نابجا از خدمات یکی از شیوه های کاهش هزینه های بهداشتی و درمانی، بدون آسیب به کیفیت این خدمات می باشد. این مطالعه باهدف تعیین میزان پذیرش و بستری غیرضروری و برآورد بارمالی مستقیم حاصله از آن در بخش های داخلی بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی البرز انجام شد.روش کار: در این پژوهش توصیفی، 310 بیمار بستری در بخش های داخلی دو بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی البرز در سال 1393 به روش نمونه گیری در دسترس و سهمیه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پروتکل ارزشیابی مناسبت (appropriateness evaluation protocol) بود که روایی و پایایی آن در مطالعات قبلی تاییدشده بود. تحلیل داده ها با استفاده از اس پی اس اس نسخه 18 انجام شد.یافته ها: بر اساس نتایج مطالعه،8/5 درصد پذیرش ها و 9/9 درصد روزهای بستری، غیرضروری تشخیص داده شد و 3/20 درصد بیماران موردمطالعهدارای حداقل یک روز بستریه غیرضروری در بیمارستان بودند. مهم ترین علت روزهای بستری غیرضروری، انتظار برای جواب آزمایشات بالینی و تاخیر در ویزیت به موقع پزشک معالجارزیابی شد. میزان بار مالی ناشی از بستری غیرضروری در طی ماه های موردمطالعه 125،928،000 ریال و همچنین بار مالی ناشی از غیبت از کار افراد دارای اقامت غیرضروری برابر با 24،241،600 ریال برآورد شد.نتیجه گیری: بخشیاز منابعبیمارستانبهخاطرپذیرشو اقامت های غیرضروریتلفمی شود. افزایش تسهیلات مراقبتی غیر بیمارستانی جهت کاهش ارجاع به مراکز سطوح بالاتر، اصلاح فرآیندهای مراقبتی ناقص از طریق برنامه های بهبود کیفیت و راه اندازی طرح پزشک مقیم در بیمارستان جهت کاهش پذیرش و بستری غیرضروری توصیه می شود.
کلیدواژه پذیرش غیرضروری، بستری غیرضروری، بیمارستان، پروتکل ارزشیابی مناسبت، برآورد بار مالی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, مرکز تحقیقات ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت عمومی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده بهداشت, گروه اپیدمیولوژی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت عمومی, ایران
پست الکترونیکی narges.ashkevari@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved