>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه تاثیر درمان مثبت ایرانی و پذیرش تعهد بر افسردگی، اضطراب و تنش زنان نابارور شهر اصفهان  
   
نویسنده جمشیدیان قلعه شاهی پروین ,آقایی اصغر ,گل پرور محسن
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1396 - دوره : 6 - شماره : 5 - صفحه:8 -16
چکیده    مقدمه: ناباروری زنان مشکلی است که تقریباً تمامی ابعاد زندگی زنان را تحت تاثیر قرار می دهد. زنان نابارور عمدتاً تنش، اضطراب و افسردگی را تجربه می کنند. این پژوهش با هدف مقایسه تاثیر درمان های مثبت ایرانی و پذیرش تعهد بر افسردگی، اضطراب و تنش زنان نابارور شهر اصفهان انجام شد.روش کار: این پژوهش به روش نیمه تجربی سه گروهی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری سه ماهه اجرا شد. 45 زن نابارور مراجعه کننده به مرکز باروری و ناباروری اصفهان در سال 1395 به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، سپس با انتساب تصادفی ساده و استفاده از روش قرعه کشی در سه گروه درمان مثبت ایرانی، درمان پذیرش تعهد و کنترل جایگزین شدند. ابزار پژوهش مقیاس افسردگی، اضطراب و تنش (depression, anxiety and stress scaledass 42) بود. روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش های گذشته تایید شده است. در پژوهش حاضر پایایی مقیاس با روش آلفای کرونباخ تایید شد. داده ها با استفاده از نرم افزاراس پی اس اس نسخه 18 مورد تحلیل آماری قرار گرفت.یافته ها: تنش، اضطراب و افسردگی در پس آزمون و پیگیری گروه های آزمایش (درمان مثبت ایرانی و درمان پذیرش تعهد) با گروه کنترل دارای تفاوت معنادار بود (p < 0.01, f = 10.3)، ولی بین دو گروه درمان تعهد تفاوت معناداری وجود نداشت (p > 0.05).نتیجه گیری: هر دو روش درمان علی رغم تفاوت هایی که با یکدیگر دارند به یک میزان در کاهش اضطراب، تنش و افسردگی زنان نابارور موثر هستند. بنابراین، این روش درمان ها به منظور کاهش مشکلات روان شناختی زنان نابارور پیشنهاد می شود.
کلیدواژه افسردگی، اضطراب، تنش، روان‌شناختی، زنان نابارور
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی, گروه روانشناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی, گروه روانشناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی, گروه روانشناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved