>
Fa   |   Ar   |   En
   همبستگی بین وقوع عفونتهای بیمارستانی و شرایط محیط کار پرستاران  
   
نویسنده شالی محبوبه ,غفوری فرد منصور ,جولایی سودابه ,سبحانی مرضیه ,عباس دوست رباب ,هوشمند عباس ,زیرک محمد
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1396 - دوره : 6 - شماره : 3 - صفحه:44 -51
چکیده    مقدمه: پرستاران به دلیل تماس زیاد با بیماران نقش مهمی در حفظ و ارتقا استانداردهای ایمنی بیماران دارند و شرایط مربوط به محیط کار پرستاران ممکن است که بر میزان عفونت بیمارستانی تاثیرگذار باشد و ایمنی بیماران را به خطر بیاندازد.هدف: این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین خصوصیات محیط های کاری پرستاران و عفونت های بیمارستانی انجام شده است.روش: این مطالعه توصیفی همبستگی با شرکت 300 پرستار شاغل در بیمارستانهای آموزشی درمانی شهر تهران انجام شد. برای انتخاب شرکت کنندگان از روش نمونه گیری طبقه بندی شده استفاده شد. اطلاعات مربوط به شرایط محیط کاری پرستاران توسط پرسشنامه عفونت بیمارستانی سنجیده شد که روایی و پایایی آن به ترتیب با استفاده از روایی محتوا و آلفای کرونباخ (89/0) تعیین شد. داده های مربوط به عفونت بیمارستانی نیز از نرم افزار اینیس(inis) استخراج شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار تحلیلی (آزمون همبستگی پیرسون) در محیط نرم افزار spss نسخه 16 مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین بروز عفونت در بیمارستان های تحت مطالعه، 47/3 درصد و شایع ترین عفونت گزارش شده عفونت های مجاری ادراری بود (7/39%). آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین هر یک از حیطه های وضعیت محیط های کاری پرستاران و بروز عفونت های بیمارستانی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد(0/05>p).نتیجه گیری: در این مطالعه مشخص شد که بین شرایط کاری پرستاران و بروز عفونت های بیمارستانی رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد لذا یکی از مهمترین راهکارهای موثر در کاهش عفونت های بیمارستانی و ارتقای ایمنی بیماران، اصلاح و بهبود وضعیت کاری پرسنل درمانی خصوصاً پرستاران می باشد.
کلیدواژه ایمنی بیمار، عفونت‌های بیمارستانی، محیط‌ کاری ، پرستاران
آدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده پرستاری و مامایی, گروه پرستاری داخلی جراحی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تبریز, دانشکده پرستاری و مامایی, گروه پرستاری داخلی جراحی، کمیته تحقیقات دانشجویی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, دانشکده پرستاری و مامائی, گروه مدیریت پرستاری، مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده پرستاری و مامایی, گروه پرستاری داخلی جراحی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تبریز, دانشکده پرستاری و مامایی, گروه پرستاری داخلی جراحی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده پرستاری و مامایی, گروه پرستاری داخلی جراحی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تبریز, دانشکده پرستاری و مامائی, گروه پرستاری داخلی جراحی، کمیته تحقیقات دانشجویی, ایران
پست الکترونیکی mohammadzirak@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved