>
Fa   |   Ar   |   En
   عوامل مرتبط با فعالیت جسمانی بر اساس الگوی بزنف در دانشجویان پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان  
   
نویسنده علیزاده سمیه ,جدگال خیر محمد ,آق آتابای رابعه ,موحد احسان ,مومن آبادی ویکتوریا
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1395 - دوره : 6 - شماره : 1 - صفحه:23 -29
چکیده    مقدمه: فعالیت جسمانی یکی از مهمترین رفتارهای بهداشتی محسوب می شود. هدف از این پژوهش تعیین عوامل مرتبط با فعالیت جسمانی بر اساس الگوی بزنف در دانشجویان پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1394 بود.روش کار: در این پژوهش توصیفی همبستگی، 480 دانشجوی دختر و پسر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای وارد مطالعه شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه بین المللی فعالیت جسمانی (international physical activity questionnaire) و پرسشنامه بر اساس سازه های الگوی بزنف (basnef model) بود. روایی محتوا و پایایی به روش آلفای کرونباخ از طریق 5 تن از متخصصین آموزش بهداشت تعیین شد. داده ها از طریق نرم افزار اس پی ای اس نسخه 20 مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: فعالیت جسمانی افراد در 56/0 درصد کم، 1/28 درصد متوسط و 2/15 درصد شدید بود. بین متغیرهای سن، درآمد و تحصیلات با فعالیت جسمانی بر اساس آزمون اسپیرمن همبستگی وجود داشت. مهم ترین پیشگویی کننده های فعالیت جسمانی، عوامل قادر ساز و قصد رفتاری بودند.نتیجه گیری: عوامل قادر ساز و قصد رفتاری مهمترین پیشگویی کننده های الگو تعیین گردیدند. بعلت میزان پایین فعالیت جسمانی در دانشجویان، برنامه ریزی برای اجرای برنامه ها پیشنهاد می شود.
کلیدواژه فعالیت جسمانی، الگوی بزنف، دانشجو
آدرس دانشگاه علوم پزشکی کرمان, مرکز تحقیقات بیماریهای مغز و اعصاب, گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, دانشکده بهداشت, گروه خدمات بهداشتی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, دانشکده بهداشت, گروه خدمات بهداشتی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, دانشکده بهداشت, گروه خدمات بهداشتی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شیراز, دانشکده بهداشت, گروه آموزش و ارتقا سلامت, ایران
پست الکترونیکی vmomen@sums.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved