>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه سلامت عمومی در بین مادران دانش‌آموزان با ناتوانی‌های عصبی-تحولی  
   
نویسنده احمدی هادی ,همتی علمدارلو قربان
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1395 - دوره : 6 - شماره : 1 - صفحه:15 -22
چکیده    مقدمه: سلامت عمومی والدین خانواده برای کنار آمدن و سازگاری با مشکلات زندگی بسیار با اهمیت است. این پژوهش با هدف مقایسه سلامت عمومی مادران دانش آموزان با ناتوانی های عصبیتحولی (مادران دانش آموزان با ناتوانی یادگیری، با ناتوان ذهنی، اختلال طیف اتیسم) در شهر شیراز در سال تحصیلی 94-1393 انجام شد.روش کار: پژوهش حاضر، از نوع توصیفیمقایسه ای است. جامعه آماری شامل همه مادران سه گروه از دانش آموزان با ناتوانی های عصبیتحولی شهر شیراز بود. نمونه این پژوهش شامل 135 نفر از مادران دانش آموزان با ناتوانی های عصبیتحولی (50 نفر از مادران دانش آموزان با ناتوانی یادگیری، 38 نفر از مادران دانش آموزان با ناتوانی ذهنی و 47 نفر از مادران دانش آموزان با اختلال طیف اتیسم) بود که به روش نمونه گیری هدفمند از مراکز و مدارس ناحیه 1 آموزش و پرورش (ناحیه معرف) شیراز انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه سلامت عمومی (general health questionnaire) است. روایی سازه این مقیاس با روش مطالعه ساختار درونی محاسبه شد. برای تعیین پایایی مقیاس، از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. داده ها با استفاده نرم افزار اس پی اس اس نسخه 21 تحلیل شدند.یافته ها: از نظر سلامت عمومی مادران دانش آموزان با ناتوانی یادگیری (04/32 =x̄) با هر دو گروه مادران دانش آموزان با کم توانی ذهنی (91/72 = x̄) و مادران دانش آموزان با اختلال طیف اتیسم (64/30 = x̄) تفاوت معنی داری داشتند (05/0 >p).نتیجه گیری: اختلال در سلامت عمومی مادران دانش آموزان با ناتوانی یادگیری به طور معنی داری بیشتر از دو گروه دیگر است. اجرای برنامه های پیشگیرانه و مداخله ای جهت بهبود سلامت عمومی مادران دانش آموزان با ناتوانی های عصبیتحولی به ویژه مادران دانش آموزان با ناتوانی یادگیری پیشنهاد می شود.
کلیدواژه مادران، دانش‌آموزان، ناتوانی‌های عصبی-تحولی، سلامت عمومی
آدرس دانشگاه شیراز, دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی, گروه آموزش کودکان استثنایی, ایران, دانشگاه شیراز, دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی, گروه آموزش کودکان استثنایی, ایران
پست الکترونیکی ghemati@shirazu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved