>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر ورزش ایروبیک بر نگرانی از تصویر ذهنی بدن، بحران هویت و شاخص توده بدن، در دختران نگران از تصویر ذهنی بدن  
   
نویسنده اسکندرنژاد مهتا ,فتح زاده لیلا
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1396 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:34 -42
چکیده    مقدمه: فعالیت بدنی و ورزش درکاهش نارضایتی از تصویربدنی وشاخص توده بدنی نقش دارد. هدف از این پژوهش، تعیین اثر تمرین ایروبیک بر نگرانی از تصویر ذهنی بدن، بحران هویت و شاخص توده بدن، در دختران نگران از تصویر ذهنی بدن می باشد.روش کار: روش پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون بود. جامعه آماری شامل همه دختران دانش آموز مقطع متوسطه شهر تبریز در سال 1394 بودند، که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و پس از تکمیل پرسشنامه نگرانی از تصویربدنی (body image concern inventory) نفر از دانش آموزان با نمره بالا در نارضایتی از تصویر بدنی انتخاب، سپس پرسشنامه اطلاعات شخصی و هویت شخصی احمدی (ahmadi personal identity questionnaire) که روایی سازه و پایایی آن ها در مطالعات پیشین گزارش شده است، در اختیار آنها قرار گرفت. پس از آن به مدت دوازده جلسه در ورزش ایروبیک شرکت کردند. در نهایت پس آزمون هویت شخصی احمدی و پرسشنامه نگرانی از تصویربدنی اجرا شد. داده ها با استفاده از نرم افزاراس پی اس اس نسخه 23، تحلیل شد.یافته ها: بین نمرات پیش آزمون متغییرهای نارضایتی از تصویربدنی، بحران هویت و شاخص توده بدن با نمرات پس آزمون این متغییرها براساس نتایج آزمون t وابسته تفاوت معنی داری مشاهده شد (001/0 > p). نمرات پس آزمون تصویربدنی (03/0 > p، 3/0 = r) و بحران هویت (02/0 > p، 3/0 = r) با تغییرات شاخص توده بدن همبستگی منفی در سطح معنی داری کمتر از 05/0 نشان دادند. نهایتاً به ازای هر واحد تغییر در تغییرات شاخص توده بدن میزان تصویربدنی و بحران هویت هر کدام 3/0 واحد افزایش می یابد.نتیجه گیری: اثر مشارکت در یک دوره فعالیت ورزشی ایروبیک، سبب کاهش شاخص توده بدنی، نگرانی از تصویر بدنی و بحران هویت در میان دانش آموزان مورد مطالعه شد. لذا تشویق و افزایش مشارکت دختران در فعالیت ورزشی برای بهبود در هویت و رضایت از تصویر بدنی در سنین نوجوانی پیشنهاد می شود.
کلیدواژه شاخص توده بدنی، تصویر ذهنی بدنی، بحران هویت، ورزش ایروبیک، دختران
آدرس دانشگاه تبریز, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی, گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی, ایران, دانشگاه تبریز, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی, گروه رفتار حرکتی, ایران
پست الکترونیکی l.fathzadeh@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved