>
Fa   |   Ar   |   En
   همبستگی اعتیاد به کار با تنش شغلی و فرسودگی شغلی پرستاران  
   
نویسنده جناابادی حسین ,میری محمود رضا ,میرلطفی پرویز رضا
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1396 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:20 -24
چکیده    مقدمه: پرستاران زمان زیادی را به فعالیت و مراقبت از بیمار می پردازند. اعتیاد به کار می تواند مشکلات منفی روانی و جسمی بسیاری را بدنبال داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین همبستگی بین اعتیاد به کار با تنش شغلی و فرسودگی شغلی پرستاران انجام شد.روش کار: این مطالعه توصیفی همبستگی است که به روش نمونه گیری تصادفیطبقه ای تعداد 350 پرستار شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر زاهدان در سال 1393 مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه اعتیاد به کار (workaholism questionnaire)، پرسشنامه تنش زا های شغلی (job stressors questionnaire) و سیاهه فرسودگی ماسلاچ (maslach burnout inventory) جمع آوری گردید. روایی و پاپایی ابزارها در مطالعات داخل کشور تایید شده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس اس نسخه 17 انجام شد.یافته ها: نتایج نشان داد بین نمره اعتیاد به کار با تنش شغلی (715/0 = r، 001/0 < p) و فرسودگی شغلی (73/0 = r، 001/0 < p) پرستاران همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نیز نشان داد که مولفه اعتیاد به کار توان پیش بینی تنش شغلی و نیز فرسودگی شغلی پرستاران را دارند (001/0 > p).نتیجه گیری: بین اعتیاد به کار، تنش شغلی و فرسودگی شغلی پرستاران همبستگی مثبت و مستقیم وجود دارد. پیشنهاد می شود با برگزاری کلاس های آموزشی پرستاران با پدیده اعتیاد به کار، تنش، فرسودگی شغلی و نحوه کنترل آن ها آشنا شوند.
کلیدواژه اعتیاد به کار، تنش، فرسودگی شغلی، پرستاران
آدرس دانشگاه سیستان و بلوچستان, دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی, گروه علوم تربیتی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی زاهدان, دانشکده پزشکی, گروه جراحی عمومی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی زاهدان, دانشکده پزشکی, گروه معارف اسلامی, ایران
پست الکترونیکی pr.mirlotfi@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved