>
Fa   |   Ar   |   En
   همبستگی وضعیت تغذیه‌ای کودکان 6 - 2 ساله مبتلا به بیماری‌های عفونی و علل بستری  
   
نویسنده صمدپور املشی طیبه ,قاسمی ایران
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1396 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:26 -33
چکیده    مقدمه: مشکلات تغذیه ای یکی از مسائل مهم بهداشتی در کشورهای در حال توسعه است که می تواند زمینه ساز عفونت های مختلف باشد. هدف این پژوهش، تعیین همبستگی وضعیت تغذیه ای کودکان 6 2 ساله مبتلابه بیماری های عفونی و علل بستری در بخش اطفال می باشد.روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی-همبستگی بود که به مدت یک سال به روش نمونه گیری در دسترس بر روی 390 کودک 6 2 ساله بستری در بخش اطفال) بخش عمومی) بیمارستان آیت الله موسوی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر زنجان انجام شد. داده ها از طریق فرم جمع آوری اطلاعات که روایی صوری آن توسط کارشناسان تایید شده، جمع آوری شد. اندازه گیری قد و وزن با ترازوی سگا و با دقت 50 گرم و با حداقل لباس و قد بدون کفش با دقت 1/0 سانتی متر اندازه گیری شد. شاخص های کم وزنی، کوتاه قدی و لاغری با استفاده از منحنی مرجع مرکز ملی آمار بهداشت (nchs, national center for health statistics)، که از طرف سازمان جهانی بهداشت و مرکز کنترل بیماری ها (cdc, centers for diseases control) به عنوان مرجع پذیرفته شده است، تعیین شد. داده ها با نرم افزار اس پی اس اس نسخه 16 تحلیل شد.یافته ها: 390 کودک مورد مطالعه، از نظر شاخص کم وزنی، 4/45 درصد دچار کم وزنی بودند. از نظر شاخص کوتاهی قد، 8/54 درصد کوتاهی قد داشتند. از نظر شاخص لاغری، 8/32 درصد لاغری داشتند. بین علت بستری کودکان (عفونت های گوارشی، عفونت های تنفسی و ادراری) و شاخص های کم وزنی، کوتاهی قد و لاغری ارتباط وجود داشت.نتیجه گیری: بین عفونت های گوارشی، عفونت های تنفسی و ادراری و شاخص های کم وزنی، کوتاهی قد و لاغری همبستگی وجود دارد. پیشنهاد می شود که تمام کودکان بستری مبتلا به بیماری های عفونی از نظر شاخص های کم وزنی، کوتاهی قد و لاغری مورد ارزیابی قرار گیرند.
کلیدواژه وضعیت تغذیه‌ای، کودکان 6 - 2 ساله، بیماری‌های عفونی، بخش اطفال
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, دانشکده پرستاری و مامایی, گروه پرستاری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, دانشکده پرستاری و مامایی, گروه پرستاری, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved