>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عوامل خطر بروز عودموضعی و متاستاز در بیماران مبتلا به سرطان پستان با استفاده از مدل لجستیک دو متغیره  
   
نویسنده حسین زاده سمانه ,حقیقت شهپر
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1395 - دوره : 5 - شماره : 5 - صفحه:55 -62
چکیده    مقدمه: یکی از مشکلات اصلی در درمان سرطان پستان، متاستاز است که نشان دهنده وخیم تر شدن سلامت بیمار است. شناخت عوامل موثر بر این مشکل می تواند راهی برای پیشگیری و درمان فراهم آورد. هدف از این مطالعه تعیین عوامل خطر بروز عودموضعی و متاستاز در بیماران مبتلا به سرطان پستان با استفاده از مدل لجستیک دومتغیره است.روش کار: دراین مطالعه توصیفی از نوع طولی، اطلاعات جمعیت شناختی و وضعیت بیماری تمام بیماران (سرشماری) مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز بیماری های پستان جهاد دانشگاهی از پرونده آن ها جمع آوری گردید. پرونده های ناقص حذف شدند. مدل لجستیک حاشیه ای دومتغیره برای دوپاسخ بروز عودموضعی و متاستاز در نرم افزار اس پی اس اس نسحه 21 برازش شد.یافته ها: در کل پرونده 360 بیمار با میانگین سن 2/45 سال مشاهده شد. عودموضعی و متاستاز برای 5 درصد و 16 درصد بیماران تشخیص داده شد. نسبت بخت (odds ratio) عود موضعی و متاستاز 92/2 بود. وضعیت گیرنده استروژن از عوامل موثر بر عودموضوعی و درگیری غددلنفای از عوامل موثر بر عودموضوعی و متاستاز بود. اثر وضعیت گیرنده استروژن و درگیری غدد لنفاوی بر وقوع عود از اثر آن ها بر متاستاز بیشتر بود.نتیجه گیری: در این مطالعه، دو عامل وضعیت گیرنده استروژن و درگیری غدد لنفاوی از عوامل موثر بر بروز عود و متاستاز بودند. با بررسی این عوامل می توان در افراد پرخطر درمان های لازم را زودتر از موقع شروع شود. پیشنهاد می شود این مدل برای شناسایی عوامل خطر در سایر بیماری ها یا شرایط بهداشتی مرتبط به هم استفاده شود.
کلیدواژه وضعیت گیرنده استروژن، درگیری غدد لنفاوی، مدل معادلات برآورد تعمیم یافته
آدرس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, گروه آمارزیستی, ایران, مرکز تحقیقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved