>
Fa   |   Ar   |   En
   اجتماعی شدن پرستار و عوامل مرتبط با آن: مروری نظام مند  
   
نویسنده طهماسبی سیمین ,اشک تراب طاهره ,عبادی عباس
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1395 - دوره : 5 - شماره : 5 - صفحه:30 -38
چکیده    مقدمه: اجتماعی شدن، فرایند پذیرش نقش های حرفه ای و یک راه واقعی برای توسعه هویت حرفه ای به شمار می رود. مطالعه حاضر با هدف تعیین مفهوم اجتماعی شدن و عوامل مرتبط با آن در پرستاری در طی سال های 2000 تا 2014 صورت پذیرفته است.روش کار: در مطالعه مروری منظم حاضر، مقالات کمی و کیفی منتشر شده در رابطه با مفهوم اجتماعی شدن پرستار در طی سال های 2000 تا 2014 میلادی در بانک های اطلاعاتی medline, elsevier, wiley انتخاب شدند. واژه های مورد استفاده در جستجو nursing socialization و professional socialization و nursing استفاده شد. سپس با مرور کامل مقالات، مقالاتی که دقیقاً مفهوم اجتماعی شدن و عوامل مرتبط با آن را مورد بررسی قرار داده بودند و به زبان انگلیسی منتشر شده بودند، انتخاب و با یکدیگر مقایسه شدند.یافته ها: در جستجوی اولیه در پایگاه های اطلاعاتی مذکور، تعداد 607 مطالعه در ارتباط با مفهوم اجتماعی شدن پرستاران یافت شد و از این تعداد،41 مطالعه بطور مستقیم و غیر مستقیم به موضوع اجتماعی شدن پرستاران پرداخته بودند. از این تعداد 15 مقاله مستقیم درارتباط با موضوع پژوهش بوده که 3 مقاله از medline، 5 مقاله از elsevier، و 7 مقاله از wiley بود. سپس مقالات یافت شده، بر مبنای عنوان، چکیده و سپس کل مقاله رویکرد تفسیری و منطقی مورد بررسی قرار گرفت.نتیجه گیری: مفهوم اجتماعی شدن پرستاران یک مفهوم پیچیده وچند بعدی است و عوامل متعدد فردی، اجتماعی و سازمان های آموزشی و درمانی با آن در ارتباط هستند و می توانند تحقق آن را تسهیل نموده یا مانعی برای آن به شمار روند. مطالعه حاضر می تواند به مدیران ارشد و میانی دانشکده ها و بیمارستان ها کمک کند تا در جهت شکل گیری صحیح فرایند اجتماعی شدن و بدنبال آن توسعه هویت حرفه ای پرستاران گام بردارند.
کلیدواژه اجتماعی شدن، پرستاربالینی، مرورنظام مند
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد, دانشکده پرستاری و مامایی و بهداشت, گروه پرستاری بهداشت جامعه, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده پرستاری و مامایی, گروه داخلی جراحی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج), دانشکده پرستاری, گروه داخلی جراحی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved