>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه هوش هیجانی با رفتارکاری ضدبهره ور و رفتارشهروندی سازمانی درمیان کارکنان بیمارستان های دولتی شهر رشت  
   
نویسنده منجیلی رضا ,گودرزوند چگینی مهرداد ,مهرابیان فردین
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1395 - دوره : 5 - شماره : 5 - صفحه:23 -29
چکیده    مقدمه: استفاده از هوش هیجانی در مواجهه با شرایط تنش زا، تعیین کننده نوع رفتار کارکنان می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه هوش هیجانی با رفتارکاری ضدبهره ور و رفتارشهروندی سازمانی درمیان کارکنان بیمارستان های دولتی شهر رشت انجام شده است.روش کار: این مطالعه توصیفیهمبستگی بر روی 234 نفر از کارکنان بیمارستان های دولتی شهر رشت که با استفاده از فرمول جامعه محدود کوکران و جدول مورگان بطور تصادفی طبقه ای انتحاب شده بودند، انجام شد. ابزار مورد استفاده شامل فرم اطلاعات فردی و پرسشنامه اثر هوش هیجانی بر رفتارهای کاری ضدبهره ور و رفتارهای شهروندی سازمانی جونگ و یون (jung yoon effects of emotional intelligence on counterproductive work behaviors and organizational citizen behaviors questionnaire) بود. روایی صوری و محتوایی ابزار با نظر 10 تن از خبرگان و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ توسط 30 تن از نمونه های پژوهش تایید گردید. داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری و توسط نرم افزار لیزرل نسخه 5/8 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: با توجه به مدل پژوهش، مقدارآماره تی بین دو متغیر هوش هیجانی و رفتارکاری ضدبهره ور 25/7 و در حالت استاندارد 68/0 بدست آمد، همچنین بین دو متغیر هوش هیجانی و رفتارشهروندی سازمانی، عدد معناداری 78/6 و ضریب استاندارد 67/0 بدست آمد.نتیجه گیری: هوش هیجانی با رفتارکاری ضدبهره ور کارکنان بیمارستان های دولتی شهر رشت رابطه معکوس و معنادار و از طرف دیگر، بین هوش هیجانی با رفتارشهروندی سازمانی کارکنان بیمارستان های دولتی شهر رشت رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. پیشنهاد می شود در راستای آموزش مهارت های هوش هیجانی کارکنان برنامه ریزی بلند مدت طراحی و اجرا گردد.
کلیدواژه هوش هیجانی، رفتارکاری ضدبهره ور، رفتارشهروندی سازمانی، بیمارستان‌های دولتی شهر رشت
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت, دانشکده مدیریت و حسابداری, گروه مدیریت دولتی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت, دانشکده مدیریت و حسابداری, گروه مدیریت دولتی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی گیلان, دانشکده بهداشت, گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved