>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عدالت سازمانی و همبستگی آن با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  
   
نویسنده سرگزی صغری ,بلاغت رضا
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1395 - دوره : 5 - شماره : 5 - صفحه:1 -7
چکیده    مقدمه: عدالت سازمانی سبب افزایش رضایت کارکنان و خلاقیت کاری می شود. هدف پژوهش حاضر، تعیین عدالت سازمانی و همبستگی آن با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 94-1393 است.روش کار: این پژوهش از نوع توصیفیهمبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش 4849 نفر از کارکنان مرد و زن دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بودند که بر اساس جدول مورگان تعداد 357 نفراز کارکنان مرد و زن از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (niehoff and moorman organizational justice questionnaire) و پرسشنامه رضایت شغلی سوسان (susan job satisfaction questionnaire) به کار گرفته شد. داده ها با نرم افزار اس پی اس اس نسخه 19 مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: همبستگی مثبت و معناداری بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان وجود دارد (03/0 p<، 33/0 = r) و عدالت مراوده ای بیشترین پیش بینی را از رضایت شغلی کارکنان داشته است. با توجه به سطح تحصیلات آن ها تفاوت معناداری در عدالت سازمانی و رضایت شغلی مشاهده شد (05/0 > p).نتیجه گیری: رضایت شغلی در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بالاتر از حد متوسط می باشد. بعلاوه، عدالت مراوده ای بیشترین پیش بینی را از رضایت شغلی کارکنان داشته است. پیشنهاد می شود مدیران نظام سلامت از ارزیابی عدالت سازمانی در سازمان تحت مدیریت خود استفاده کنند.
کلیدواژه زاهدان، عدالت سازمانی، عدالت مراوده‌ای، عدالت رویه‌ای، عدالت توزیعی، رضایت شغلی
آدرس دانشگاه سیستان و بلوچستان, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی, گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی, ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی, گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی, ایران
پست الکترونیکی balaghat@edpsy.usb.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved