>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت ارتقای سلامت   
سال:1395 - دوره:5 - شماره:5


  tick  بررسی عدالت سازمانی و همبستگی آن با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - صفحه:1-7

  tick  تاثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر میزان رضایتمندی دانشجویان پرستاری از برقراری ارتباط با بیماران - صفحه:8-14

  tick  اثر درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر میزان اضطراب و تاب آوری روانی زنان یائسه - صفحه:15-22

  tick  رابطه هوش هیجانی با رفتارکاری ضدبهره ور و رفتارشهروندی سازمانی درمیان کارکنان بیمارستان های دولتی شهر رشت - صفحه:23-29

  tick  اجتماعی شدن پرستار و عوامل مرتبط با آن: مروری نظام مند - صفحه:30-38

  tick  رابطه فرسودگی تحصیلی، سرمایه روان شناختی و امید به اشتغال با سلامت روانی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر: یک تحلیل مسیر - صفحه:40-47

  tick  بررسی روش‌های اطلاع رسانی و جلب مشارکت عمومی در فعالیت‌های داوطلبانه بیمارستانی - صفحه:48-54

  tick  بررسی عوامل خطر بروز عودموضعی و متاستاز در بیماران مبتلا به سرطان پستان با استفاده از مدل لجستیک دو متغیره - صفحه:55-62
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved