>
Fa   |   Ar   |   En
   همبستگی رضایت از تصویر بدنی زنان و ویژگی‌های جمعیت شناختی با نقش مشارکت ورزشی  
   
نویسنده اسکندرنژاد مهتا ,ابراهیمیان پریسا
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1395 - دوره : 5 - شماره : 6 - صفحه:41 -48
چکیده    مقدمه: تصویر بدنی تجسم درونی از ظاهر بیرونی فرد است که درک نامناسب و نارضایتی از آن می تواند به مشکلات مختلفی منجر شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی رضایت از تصویر بدنی زنان و ویژگی های جمعیت شناختی با نقش مشارکت ورزشی شهرستان بوکان در سال 1393 صورت گرفته است.روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی-همبستگی است. 130 شرکت کننده، حاضر به همکاری (65 نفر از افراد نمونه ورزشکار و 65 نفر دیگر غیر ورزشکار بودند) از زنان شهرستان بوکان با محدوده سنی 20 تا 30 سال بودند که به روش نمونه گیری غیرتصادفی مرحله ای، وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه روابط چند بعدی خود -بدن (multidimensional bodyself relations questionnaire: mbsrq) با آلفای کرونباخ 0/69و روایی همزمان 0/60در مطالعه حاضر بدست آمد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 20 انجام شد.یافته ها: همبستگی پیرسون نمره کلی تصویر بدنی با سن (0/39)، وزن (0/29) و سابقه تاهل (0/39)، به صورت معکوس و با سابقه مشارکت ورزشی (0/63) و قد (0/31) به صورت مستقیم معنادار است. همچنین می توان تا حدود 46 درصد واریانس نمره تصویر بدنی را از روی متغیرهای پیش بین در زنان تبیین کرد و سابقه مشارکت ورزشی و پس از آن وزن بهترین پیش بینی کننده از تصویر بدنی بود. بین تصویر بدنی و خرده مقیاس های آن در دو گروه فعال و غیرفعال تفاوت معنی داری (9/350= t ، 0/01>p) مشاهده شد.نتیجه گیری: بین افراد فعال از نظر جسمانی با گروه غیرفعال تفاوت معنی داری در تصویر بدنی مشاهده شد و در این مطالعه مشارکت ورزشی بهترین پیش بینی کننده تصویر بدنی بود. لذا مشارکت در فعالیت بدنی به منظور بهبود رضایتمندی از تصویر بدنی پیشنهاد می شود.
کلیدواژه گروه زنان، تصویر بدنی، عوامل جمعیت شناختی
آدرس دانشگاه تبریز, دانشکده تربیت بدنی, گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی, ایران, دانشگاه تبریز, دانشکده تربیت بدنی, گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved