>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عوامل مرتبط با پیشگیری از ایدز بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گیلان  
   
نویسنده اشرفی الناز ,کسمایی پریسا ,مهرابیان فردین ,امیدی سعید ,هریالچی کتایون
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1395 - دوره : 5 - شماره : 6 - صفحه:35 -40
چکیده    مقدمه: ایدز بزرگترین بیماری عفونی کشنده و چهارمین علت مرگ در جهان است و تنها راه مبارزه با آن، آموزش بهداشت می باشد. هدف از این مطالعه تعیین عوامل مرتبط با پیشگیری از ایدز بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گیلان است.روش کار: در این مطالعه توصیفیهمبستگی 104 نفر از دانشجویان پرستاری و مامایی سال اول دانشگاه علوم پزشکی گیلان شرکت کردند و نمونه گیری به روش سرشماری صورت گرفت. ابزار گردآوری داده ها، مقیاس رفتار برنامه ریزی شده پیشگیری از ایدز ، (aids prevention planned behavior scale) بود، که شامل سه بخش اطلاعات جمعیت شناختی، سازه های نظریه رفتار برنامه ریزی شده شامل نگرش نسبت به رفتار، هنجارهای انتزاعی، کنترل رفتاری درک شده و قصد رفتاری و رفتار پیشگیری از ایدز بود. با نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا و ضریب آلفای مقیاس بررسی و تایید گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پس اس اس نسخه 21 تحلیل شدند.یافته ها: تحلیل رگرسیون خطی نشان داد که، نظریه رفتار برنامه ریزی شده می تواند 28 درصد از واریانس رفتار پیشگیری از ایدز را پیش بینی کند و این توان پیش بینی کنندگی، مرتبط با سازه قصد رفتاری است (ضریب 0/37، خطای معیار 0/097، پی مقدار کمتر از 0/0001).نتیجه گیری: نظریه رفتار برنامه ریزی شده دارای قدرت پیش بینی کنندگی بالایی در رفتار پیشگیری از ایدز در دانشجویان مورد مطالعه، توسط سازه قصد رفتاری می باشد. بنابراین، لزوم انجام مداخلات آموزشی بر اساس این نظریه، پیشنهاد می شود.
کلیدواژه نظریه رفتار برنامه ریزی شده، پیشگیری از ایدز، دانشجویان
آدرس دانشگاه علوم پزشکی گیلان, دانشکده بهداشت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی گیلان, دانشکده بهداشت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی گیلان, دانشکده بهداشت, گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی گیلان, دانشکده بهداشت, گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی گیلان, دانشکده پزشکی, گروه بیهوشی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved