>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه وضعیت جسمانی و فشارخون سیستولیک دانش آموزان دختر شهری و روستایی  
   
نویسنده صالح زاده کریم ,قهرمانی فاطمه
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1395 - دوره : 5 - شماره : 6 - صفحه:27 -34
چکیده    مقدمه: فعالیت های جسمانی مختلف می تواند در بهبود سلامتی و ارتقا سطح آمادگی افراد بالاخص دانش آموزان نقش مهم و ارزنده ای داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه وضعیت آمادگی جسمانی و فشارخون سیستولیک دانش آموزان دختر شهری و روستایی انجام گرفت.روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقایسه ایی است. از 1243 دانش آموز دختر دبیرستانی شهرستان مراغه در رده سنی 1716 سال تعداد 60 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و در دو گروه شهری و روستایی قرار گرفتند. از ابزار انجمن بهداشت، تربیت بدنی، تفریحات سالم و بازی های موزون آمریکا american alliance for health, physical) education, recreation and dance (با روایی همزمان و پایایی اندازه گیری شده در مطالعه گذشته استفاده شد. ابتدا فشار خون سیستولیک در سه مرحله، 24 ساعت، 30 دقیقه و قبل از آغاز اجرای آزمون عوامل وضعیت جسمانی، اندازه گیری شد. پس از بررسی وضعیت جسمانی دو گروه مورد، مجدداً فشار خون، در سه مرحله بلافاصله بعد، نیم ساعت بعد و 24 ساعت بعد از آزمون اندازه گیری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس نسخه 21 تحلیل شد.یافته ها: عوامل وضعیت جسمانی از جمله دراز و نشست، دوی 45 متر سرعت، پرش جفت و آزمون 9 *4 متر چابکی، هم چنین فشارخون سیستولیک بلافاصله و نیم ساعت بعد از آزمون آمادگی جسمانی، در بین دو گروه شهری و روستایی تفاوت معناداری نداشت. ولی فشار خون سیستولیک دو گروه شهری (1/185 ± 10/18و روستایی 24 ساعت بعد از آزمون (867/0 ± 10/71 تفاوت معناداری مشاهده شد (0/05= p).نتیجه گیری: متعاقب فعالیت ورزشی، افزایش بیشتری در فشارخون دختران روستایی نسبت به دختران شهری ایجاد می شود. با توجه به کاهش وضعیت جسمانی دختران روستایی، مشارکت ورزشی برای آن ها پیشنهاد می شود.
کلیدواژه وضعیت جسمانی، فشار خون، زنان، شهری و روستایی
آدرس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی, گروه علوم ورزشی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان, دانشکده تربیت بدنی, گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved