>
Fa   |   Ar   |   En
   تبیین ادراک پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه نسبت به اتانازی: یک مطالعه کیفی  
   
نویسنده سلیمی صالح ,رحیمی ژیلا ,بالجانی اسفندیار ,تیزفهم توران ,چراغی رزیتا
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1395 - دوره : 5 - شماره : 6 - صفحه:58 -65
چکیده    مقدمه: اتانازی از بحث انگیزترین ترین موضوع ها در زمینه اخلاق پزشکی است. پرستاران بخش های ویژه با چالش جداسازی بیماران لاعلاج و دچار مرگ مغزی از دستگاه ها مواجه هستند که نوعی اتانازی غیر فعال است. هدف از این مطالعه تبیین درک پرستاران شاغل در بخش های ویژه نسبت به پدیده اتانازی می باشد.روش کار: این مطالعه یک پژوهش کیفی با رویکرد تحلیل محتوای قراردادی است که بر روی 30 نفر از پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه یکی از بیمارستان های دولتی ارومیه با نمونه گیری مبتنی بر هدف انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پنج مصاحبه گروه متمرکز استفاده شد. روند تحلیل داده ها بر اساس روش graneheim lundman انجام گرفت. صحت داده ها با چهار معیار مقبولیت، قابلیت اعتماد، تایید پذیری و انتقال پذیری تثبیت شد.یافته ها: سه درون مایه اصلی و هفت درونمایه فرعی از نتایج این مطالعه استخراج گردید. درون مایه های اصلی عبارت بودند از: شناخت نسبت به اتانازی، نگرش مثبت نسبت به اتانازی، نگرش منفی نسبت به اتانازی.نتیجه گیری: اکثر پرستاران شناخت درستی از اتانازی نداشته و برداشت های متفاوت و گاها متنافضی از اتانازی داشتند. نبود قانون و آئین نامه اجرایی مشخص هم باعث سردرگمی آنان است. لذا برگزاری دوره های بازآموزی و شفاف سازی قانونی در این خصوص ضرورت دارد.
کلیدواژه اتانازی، پرستاران، مطالعه کیفی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه, دانشکده پرستاری و مامایی, گروه پرستاری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه, دانشکده پرستاری و مامایی, گروه پرستاری, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, دانشکده پرستاری و مامایی, گروه پرستاری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه, دانشکده پرستاری و مامایی, گروه پرستاری, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, دانشکده پرستاری و مامایی, گروه پرستاری, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved