>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت ارتقای سلامت   
سال:1395 - دوره:5 - شماره:6


  tick  ارزیابی و مقایسه اثر آموزش روش ارگونومیک جابجایی بیمار در کارکنان اتاق عمل با استفاده از دو ابزار ارزیابی جابجایی بیمار و ارزیابی سریع تمام بدن - صفحه:1-8

  tick  مشکلات پرستاران در بررسی وضعیت سلامت جسمی کودکان بستری و ارائه راهکار - صفحه:9-18

  tick  تاثیر داستانگویی بر دانش و نگرش مراقبان آسایشگاه‌های سالمندان در باره مفهوم سالمندی و مراقبت از سالمندان - صفحه:19-26

  tick  مقایسه وضعیت جسمانی و فشارخون سیستولیک دانش آموزان دختر شهری و روستایی - صفحه:27-34

  tick  بررسی عوامل مرتبط با پیشگیری از ایدز بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گیلان - صفحه:35-40

  tick  همبستگی رضایت از تصویر بدنی زنان و ویژگی‌های جمعیت شناختی با نقش مشارکت ورزشی - صفحه:41-48

  tick  همبستگی کیفیت خدمات با رضایتمندی بیماران: ارائه الگو بااستفاده معادلات ساختاری - صفحه:49-57

  tick  تبیین ادراک پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه نسبت به اتانازی: یک مطالعه کیفی - صفحه:58-65
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved