>
Fa   |   Ar   |   En
   همبستگی بدرفتاری در کودکی با طلاق عاطفی: نقش واسطه‌ای سبک‌های دلبستگی، طرحواره‌های ناسازگار اولیه و دشواری درتنظیم هیجان  
   
نویسنده علوی لواسانی اکرم السادات ,احمدی طهور سلطانی محسن
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1396 - دوره : 6 - شماره : 4 - صفحه:49 -57
چکیده    مقدمه: طلاق عاطفی نوعی نابهنجاری در نظام خانواده است که زندگی زوجین را به ازدواجی پوچ مبدل می‌سازد که فاقد عشق، مصاحبت و دوستی است. هدف این پژوهش تعیین همبستگی بدرفتاری درکودکی با طلاق عاطفی با در نظر گرفتن نقش واسطه‌ای سبک‌های دلبستگی، طرحواره‌های ناسازگار اولیه و دشواری در تنظیم هیجان است.روش کار: روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این مطالعه در برگیرنده کلیه زنان و مردان متاهل شهر تهران است که از این میان تعداد 150 نفر از افراد متاهل (75 زن متاهل و 75 مرد متاهل) در سال 94-95 به روش هدفمند انتخاب و در این پژوهش شرکت داشتند. ابزار گردآوری اطلاعات عبارت است از پرسشنامه‌های فرم کوتاه طرحواره یانگ (young schema questionnaire short form)، مقیاس سوءاستفاده و آسیب کودک (child abuse and trauma scale)، مقیاس دلبستگی بزرگسال(adult attachment scale)، (adult attachment scale) مقیاس طلاق عاطفی (emotional divorce scale) و مقیاس دشواری در تنظیم هیجان (difficulties in emotion reregulation scale). تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 24 و lisrel انجام شد.یافته‌ها: بین بدرفتاری در کودکی با طرحواره‌های ناسازگار حیطه بریدگی و طرد همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد (01/0 > p، 394/0 = r، 35/0 = b، 04/4 = t). بین این متغیر با طلاق عاطفی با نقش واسطه‌ای طرحواره های ناسازگار اولیه همبستگی مثبت وحود دارد (01/0 > p، 319/0 = r، 154/0 = b، 0007/0 = p). بین بدرفتاری در کودکی و دشواری در تنظیم هیجان با نقش واسطه‌ای طرحواره‌های ناسازگار اولیه همبستگی مثبت وجود دارد (01/0 > p، 534/0 = r، 175/0 = b، 001/0 = p). بین سبک دلبستگی نا ایمن و طلاق عاطفی با نقش واسطه‌ای دشواری درتنظیم هیجان همبستگی مثبت وجود دارد (01/0 > p، 261/0 = r، 08/0 = b، 02/0 = p). بین دشواری در تنظیم هیجان و طلاق عاطفی همبستگی مثبت وجود دارد (01/0 > p، 478/0 = r، 23/0 = b، 71/2 = t). الگوی پژوهش حاضر تاییدگردید (99/0 = agfi، 96/0 = cfi، 96/0 = nfi).نتیجه گیری: بدرفتاری در کودکی به طور مستقیم با طرحواره های ناسازگار اولیه و به طور غیر مستقیم با طلاق عاطفی به واسطه طرحواره های ناسازگار اولیه= و دشواری در تنظیم هیجان رابطه دارد. بدرفتاری در کودکی موجب شکل گیری دلبستگی ناایمن و طرحواره های ناسازگار اولیه و دشواری درتنظیم هیجان که نقش موثری در تخریب روابط بین فردی ادارند، می‌شود. لذا پیشنهاد می‌شود با برگزاری کارگاه‌های آموزشی به خانواده‌ها در مورد نحوه رفتار با کودک و فرزندپروری، از بروز ارتباطات ناسالم بین فردی و نارضایتی زناشویی در آینده پیشگیری بعمل آید.
کلیدواژه بدرفتاری در کودکی، طلاق عاطفی، سبک‌های دلبستگی، طرحواره‌های ناسازگار اولیه، دشواری در تنظیم هیجان
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا, دانشکده تحصیلات تکمیلی, گروه روانشناسی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج), دانشکده پزشکی, گروه روانشناسی بالینی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved