>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه ساختار بطن چپ تکواندوکاران و غیر ورزشکاران  
   
نویسنده رنگرز ابراهیم ,حاتمی حجت
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1396 - دوره : 6 - شماره : 4 - صفحه:42 -48
چکیده    مقدمه: تمرینات ورزشی ممکن است تغییراتی در ساختار و عملکرد قلب ایجاد نماید. دسترسی به اجرای بهینه از فعالیت استقامتی به سازگاری ایجاد شده در دستگاه‌های مختلف بدن بویژه قلب بستگی دارد. هدف از مطالعه حاضر، مقایسه ساختار بطن چپ تکواندوکاران مرد نخبه جوان استان قزوین و غیر ورزشکاران می‌باشد.روش کار: در این مطالعه توصیفی- مقایسه‌ای، آزمودنی‌ها را 15 نفر ورزشکار که بصورت تصادفی ساده از بین تیم‌های منتخب جوانان و بزرگسالان استان و 15 غیر ورزشکار به صورت انتخابی از بین دانشجویان در دسترس تشکیل می‌دادند. از دستگاه اکوکاردیوگراف kontron به روش دو بعدی، mode– m و اندازه‌گیری سیمپسون برای بررسی ساختار بطن چپ آزمودنی‌ها استفاده گردید. روایی دستگاه اکوکاردیوگراف با نظرسنجی از متخصصان قلب و پایایی آن از طریق ضریب همبستگی پیرسون (91/0 = r) مشخص شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 18 تحلیل شد.یافته‌ها: شاخص‌های lvpwd, lvpws, ivsd, ivss, lvm (001/0 = p) بطن چپ ورزشکاران بطور معنی‌داری بالاتر از غیر ورزشکاران بود. اما در متغیرهای lvedv (022/0 = p) و lvesv(023/0 = p) تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد.نتیجه گیری: ضخامت دیواره‌ها و توده بطن چپ تکواندوکاران افزایش داشت اما ابعاد تغییری نداشت. پیشنهاد می‌گردد مربیان تمرینات هوازی را جهت افزایش آمادگی قلبی تنفسی و ظرفیت بطن چپ، در تمرینات تکواندوکاران بگنجانند و هر ساله ساختار قلب ورزشکاران را بررسی نمایند.
کلیدواژه ساختار بطن چپ، تکواندوکار، غیر ورزشکار
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا, دانشکده علوم انسانی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان, گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا, دانشکده علوم انسانی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان, گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved