>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی مقایسه‌ای کیفیت زندگی در زنان بقاء یافته و مبتلاء به سرطان پستان تحت شیمی‌درمانی  
   
نویسنده ملک زاده مونا ,پیکانی ثنا ,امانی امید
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1396 - دوره : 6 - شماره : 4 - صفحه:8 -14
چکیده    مقدمه: بیماری سرطان و درمان‌های ارائه شده، بر کیفیت‌زندگی افراد مبتلاء به سرطان پستان تاثیر دارد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه کیفیت‌زندگی در زنان بقاءیافته و مبتلاء به سرطان پستان تحت شیمی‌درمانی و در سال 1395-1394 انجام گردید.روش کار: این مطالعه توصیفی- مقایسه‌ای است. مطالعه بر روی 40 نفر از زنان بقاءیافته از سرطان پستان دارای سابقه شیمی‌درمانی به همراه 40 نفر از زنان مبتلاء به سرطان پستان تحت شیمی‌درمانی که بصورت هدفمند انتخاب شده بودند و به لحاظ سن، جنس، تحصیلات، تآهل و اشتغال با یکدیگر همتا گردیده بودند، انجام گردید. نمونه‌ها از میان مراجعه‌کنندگان به بیمارستان شهدای تجریش تهران انتخاب شدند. داده‌ها به وسیله پرسشنامه ویژگی‌های جمعیت شناختی، مقیاس افسردگی، اضطراب، تنش(dass: depression, anxiety, stress) (به منظور کنترل معیارهای ورود و خروج) و پرسشنامه کیفیت‌زندگی در سرطان سازمان اروپایی تحقیقات و درمان سرطان (the european organization for research and treatment of cancer quality of life questionnaire (eortc qlq- c30)) به دست آمد. روایی و پاپایی ابزارها در مطالعات قبلی بررسی و تایید شده است. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 22 انجام گرفت.یافته‌ها: علی‌رغم وجود تفاوت معنی‌دار و افزایش نسبی نمرات مولفه‌های عملکردی همچون عملکرد جسمانی، ایفای نقش و عملکرداجتماعی در زنان بقاءیافته از سرطان پستان (05/0 > p)، مولفه‌های مهمی همچون کارکرد شناختی، هیجانی و مولفه کلی کیفیت‌زندگی بین دو گروه تفاوت معناداری نداشت (05/0 < p). همچنین زنان بقاءیافته از سرطان پستان در مولفه‌های تنگی نفس، یبوست، اسهال و وضعیت اقتصادی همانند زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی‌درمانی هستند (05/0 < p).نتیجه گیری: کیفیت زندگی در زنان بقاءیافته از سرطان پستان همچون زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی‌درمانی پایین می‌باشد. لذا پیشنهاد می‌شود که با استفاده از رویکردهای حمایتی و روانشناختی کیفیت زندگی در زنان بقاءیافته و زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی‌درمانی را بالا برد.
کلیدواژه سرطان پستان، زنان، کیفیت زندگی، شیمی‌درمانی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده پزشکی, مرکز تحقیقات سرطان, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, پژوهشکده خانواده, گروه روانشناسی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی, گروه روانشناسی, ایران
پست الکترونیکی o.amani69@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved