>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه اضطراب، افسردگی و اهمال کاری در پرستاران بیمارستان‌های روانپزشکی و عمومی  
   
نویسنده چین آوه محبوبه ,ارجمند الهام
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1396 - دوره : 6 - شماره : 4 - صفحه:1 -7
چکیده    مقدمه: حرفه پرستاری شغل تنش زاست و این موجب اضطراب، افسردگی و حتی اهمال کاری می‌شود و محیط بیمارستان نیز می‌تواند مداخله کننده باشد. هدف اصلی این پژوهش مقایسه اضطراب، افسردگی و اهمال کاری درپرستاران بیمارستان‌های روانپزشکی و عمومی شهر شیراز می‌باشد.روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی - مقایسه‌ای است. جامعه آماری کلیه پرستاران بیمارستان‌های عمومی و روانپزشکی شهر شیرازدر سال 1394 است. نمونه پژوهش شامل 126 نفر پرستار (63 نفراز بیمارستان روانپزشکی و 63 نفراز بیمارستان عمومی) بودند که به روش نمونه گیری در دسترس از دو بیمارستان دولتی شهر شیراز انتخاب شدند. ابزارگردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه سلامت عمومی (general health questionnaire) و مقیاس اهمال کاری توکمن (tps: tuckman procrastination scale) است. روایی و پایایی این ابزلرها در پژوهش‌های گذشته تایید شده است. داده‌ها با استفاده از نرم افزاراس پی اس اس نسخه 19 مورد تحلیل آماری قرار گرفت.یافته‌ها: بین میزان اضطراب و افسردگی در پرستاران بیمارستان‌های روانپزشکی و پرستاران بیمارستان عمومی تفاوت معناداری وجود ندارد (0/418= p)، اما میزان اهمال کاری پرستاران بیمارستان‌های عمومی به طور معناداری بیشتر از پرستاران بیمارستان روانی بود (0/05> p).نتیجه گیری: دوگروه از نظر میزان اضطراب و افسردگی یکسانی داشتند. بنابراین، دوره‌های اموزشی در این رابطه برای ارتقا کیفیت مراقبت از بیماران، پیشنهاد می‌شود.
کلیدواژه اضطراب، افسردگی، اهمال کاری، بیمارستان روانپزشکی، پرستاران
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان, دانشکده علوم انسانی, گروه روانشناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان, دانشکده علوم انسانی, گروه روانشناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved