>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزشیابی و رتبه بندی کیفیت خدمات در چهار بیمارستان دولتی شهرستان اصفهان با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره  
   
نویسنده بهشتی نیا محمدعلی ,ترک زاد احمد
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1396 - دوره : 6 - شماره : 4 - صفحه:34 -41
چکیده    مقدمه: ارزشیابی و ارتقا کیفیت خدمات در بیمارستان‌ها که با سلامتی انسان‌ها سروکاردارند، اهمیت زیادی دارد. پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی و رتبه‌بندی کیفیت خدمات در چهار بیمارستان دولتی شهرستان اصفهان با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در سال 1394 پیاده‌سازی شده است.روش کار: در این مطالعه توصیفی یک نمونه 8 نفری از اساتید دانشگاه سمنان و علوم پزشکی اصفهان و یک نمونه تصادفی 384 نفری از بیماران چهار بیمارستان دولتی شهر اصفهان و از روش کوکران با خطای 05/0 محاسبه شد. از پرسشنامه مقایسات‌زوجی (pairwise comparison questionnaire) و پرسشنامه ماتریس تصمیم (decision matrix questionnaire) به ترتیب جهت وزن‌دهی معیارهای شناسایی شده و تعیین نمره هر بیمارستان در هر معیار استفاده شد. پایایی پرسشنامه اول بین 8 نفر از مدرسین مدیریت دانشگاه سمنان پزشکان و تایید و پایایی پرسشنامه دوم نیز با توزیع بین بیمار تایید شد. رتبه‌بندی بیمارستان‌ها با ترکیب روش تاپسیس (topsis) با روش‌های فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (analytical hierarchy process) یا ahp و منطق دیجیتال بهبود یافته (modified digital logic) یا mdl صورت گرفته است که به ترتیب روش‌های ahp-topsis و mdl-topsis نامگذاری شده‌اند. تحلیل داده‌ها با کمک نرم‌افزار expert choice نسخه 11 انجام شد.یافته‌ها: با توجه به سطح خطای 05/0 درنظر گرفته شده، نتایج روش‌های ahp-topsis و mdl-topsis به ترتیب با مقادیر شاخص نزدیکی 893/0 و 873/0 نشان داد، که بیمارستان الزهرا (س) بهترین کیفیت خدمات را ارائه می‌دهد.نتیجه گیری: بیمارستان الزهرا (س) عملکرد قابل قبولی نسبت به بیمارستان‌های دیگر دارا می‌باشد. پیشنهاد می‌شود که روش ahp-topsis و mdl-topsis روی کلیه بیمارستان‌های کشور جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف به کار گرفته شود تا بیمارستان‌ها جایگاه کلی خود را در بین سایر بیمارستان‌های مورد مقایسه بشناسند.
کلیدواژه مدیریت بیمارستان، تصمیم‌گیری، روش‌های پشتیبانی تصمیم، سیاست گذاری
آدرس دانشگاه سمنان, دانشکده فنی و مهندسی, گروه آموزشی مهندسی صنایع, ایران, دانشگاه سمنان, دانشکده فنی و مهندسی, گروه آموزشی مهندسی صنایع, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved