>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت ارتقای سلامت   
سال:1394 - دوره:5 - شماره:1


  tick  بررسی سلامت دهان سالمندان مراجعه کننده به دانشکده های دندانپزشکی منتخب شهر تهران - صفحه:1-10

  tick  بررسی کارآیی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها - صفحه:11-20

  tick  بررسی عملکرد مدیران و کارکنان مناسب‏ سازی شهری برای افراد دارای ناتوانی در شهرداری شهر تهران - صفحه:21-29

  tick  تاثیر اجرای الگوی مدیریت عفونت های بیمارستانی بر میزان عفونت های بیمارستانی در بیمارستان جهرم: مطالعه اقدام پژوهی - صفحه:30-39

  tick  همبستگی تنیدگی پس از زایمان و حمایت اجتماعی در زنان نخست زای - صفحه:40-49

  tick  شاخص های اعتبار بخشی با محوریت حاکمیت بالینی با رویکرد - صفحه:50-61

  tick  همبستگی بین هوش هیجانی و سلامت روان در دانشجویان شهر جیرفت - صفحه:62-72

  tick  همبستگی رفتارهای پرخطر در نوجوانان دانش آموز با شیوه های فرزند پروری والدین - صفحه:73-82

  tick  تاثیر مداخله ارتقای سلامت بر رفتارهای مرتبط با سلامت در دانشجویان - صفحه:83-93

  tick  بررسی همبستگی عوامل روانشناختی با بیماری های پریودنتال و ناتوانی جنسی در بیماران قلبی- عروقی - صفحه:94-104
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved