>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر مراقبت معنوی گروهی بر کیفیت زندگی مراقبین خانگی سالمندان مبتلا به آلزایمر  
   
نویسنده فلاحی خشکناب مسعود ,مهدوی بهروز ,محمدی فرحناز ,حسینی محمدعلی
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1394 - دوره : 4 - شماره : 3 - صفحه:34 -42
چکیده    مقدمه: مراقبت از بیماران مبتلا به آلزایمر از سخت‌ترین و چالش‌ برانگیزترین نوع مراقبت است و منجر به کاهش کیفیت زندگی مراقبین می‌شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر مراقبت معنوی بر کیفیت زندگی مراقبین خانگی سالمندان مبتلا به آلزایمر انجام شد.مواد و روش ‌ها: این پژوهش از نوع نیمه تجربی سه گروهی هست. تعداد 100 نفر از مراقبین به روش در دسترس و با توجه به معیارهای ورود انتخاب‌ شده و از طریق بلوک ‌بندی تصادفی به سه گروه مداخله، شاهد1و شاهد2 تقسیم شدند. داده ‌ها قبل و بعد از مداخله از طریق پرسشنامه جمعیت شناختی و مقیاس کیفیت زندگی مراقبینCaregiver Quality of Life Scaleجمع‌آوری گردید. روایی محتوایی و صوری با نظر 12 نفر از اساتید صاحب ‌نظر، بررسی و تایید شد و پایایی با روش آزمون مجدد و به فاصله 15 روز 78/0 به دست آمد. برای گروه مداخله مراقبت معنوی گروهی در 5 جلسه‌ی هفتگی 45 تا 60 دقیقه‌ای اجرا شد. گروه شاهد 1 بدون مداخله خاصی، فقط در جلسات گروهی شرکت کردند. برای گروه شاهد 2 هیچ مداخله‌ای صورت نگرفت. تحلیل داده ‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 16 انجام گرفت.یافته‌ ها: نتایج سه گروه مداخله، شاهد1و شاهد 2 نشان داد که در گروه مداخله میانگین کیفیت زندگی مراقبین در پس‌آزمون (83/69±59/3) به‌ طور معناداری بیشتر از پیش‌آزمون (33/41±13/11) بود (p < 0/001). تحلیل کوواریانس به‌طور معناداری تغییر کیفیت زندگی را ناشی از مداخله را نشان داد. نتیجه‌گیری: مراقبت معنوی می‌تواند باعث بهبود کیفیت زندگی مراقبین خانگی سالمندان مبتلا به آلزایمر شود. لذا کاربرد آن برای مراقبین بیماران مبتلا به آلزایمر پیشنهاد می‌شود.
کلیدواژه مراقبت معنوی ,کیفیت زندگی ,مراقبین خانگی ,بیماری آلزایمر ,Spiritual care ,Quality of life ,Family caregiver ,Alzheimer disease
آدرس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, ایران, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, ایران, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, ایران, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved