>
Fa   |   Ar   |   En
   برآیند اجرای برنامه نردبان شغلی در پرستاری: مرور نظامند  
   
نویسنده فلاحی خشکناب مسعود ,شیخی محمدرضا ,محمدی فرحناز ,اسکویی سیده فاطمه
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1394 - دوره : 4 - شماره : 3 - صفحه:23 -33
چکیده    مقدمه: نردبان شغلی ساختار رتبه بندی است که امکان ارتقای شغلی را برای پرستاران در بالین فراهم می سازد. هدف این مطالعه تعیین برآیند اجرای برنامه نردبان شغلی در پرستاری است.مواد و روش ها: در این مطالعه مروری نظام مند، کلیه مقالات چاپ شده که در طول سال های (2014-1994) در زمینه برنامه نردبان شغلی در پرستاری انجام شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی Medline, Elsevier, Proquest, Google scholar, PubMed, Ovid, Science Direct, Nursing consult جستجوی مقالات با کلید واژه های نردبان بالینی، نردیان شغلی، پرستاری (Clinical Ladder, Career Ladder, Nursing) انجام شد. به منظور جمع آوری داده ها از فرم استخراج داده ها Data Extraction Form که بر اساس هدف پژوهش طراحی شده بود استفاده گردید. نتیجه این جستجو دستیابی به 40 مقاله مرتبط با موضوع بود. 17 مقاله به علت دارا نبودن معیارهای ورود از مطالعه حذف و نهایتاً 23 مقاله مطالعه وارد مطالعه شدند.یافته ها: در پی اجرای برنامه نردبان شغلی در محیط های بالینی، افزایش ماندگاری پرستاران با تجربه، کاهش ترک خدمت، افزایش رضایت شغلی، کاهش هزینه های ناشی از جایگزین نمودن نیروی انسانی جدید و بهبود جو یادگیری، ایجاد می گردد.نتیجه گیری: شواهد بیانگر حمایت از مزیت ها و منافع کاربرد نردبان شغلی در پرستاری است. اکثر نتایج این مقالات صرفاً به یک یا دو پیامد به مانند رضایت شغلی و تمایل به ماندگاری پرستاران در محیط بالینی اشاره داشتند. پیشنهاد می شود با انجام پژوهش های بیشتر، برآیندهای اجرای این برنامه مورد شناسایی قرار گیرد.
کلیدواژه نردبان شغلی ,نردبان بالینی ,پرستاری ,Career ladder ,Clinical ladder ,Nursing
آدرس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, ایران, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, ایران, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved