>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی بزنف بر قصد رفتار قلیان کشیدن دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی کرمان  
   
نویسنده محسنی محبت ,مومن آبادی ویکتوریا ,ایرانپور عابدین ,خانجانی نرگس
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1394 - دوره : 4 - شماره : 3 - صفحه:12 -22
چکیده    مقدمه: امروزه در جهان و ایران روند کشیدن قلیان در جوانان رو به افزایش است و اجرای مداخلات برنامه ریزی شده در کاهش کشیدن قلیان ضروری است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی بزنف بر رفتار قلیان کشیدن دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1393 انجام شد.مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه ای مداخله ای و نیمه تجربی است. 80 دانشجوی پسر و دختر ساکن خوابگاه به طور تصادفی چند مرحله ای به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. داده ها با پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه پژوهشگر ساخته مقیاس قصد رفتار قلیان کشیدن Water Pipe Behavioral Intention Scale که بر اساس سازه های الگوی بزنف BASNEF Model طراحی شده بود جمع آوری شد. روایی صوری و محتوا پرسشنامه و پایایی آن با روش آزمون و باز آزمون r=0/99 تایید شد. مداخله آموزشی2 ماه و به صورت دو جلسه بحث گروهی، یک جلسه یادآور، لوح فشرده و پیامک آموزشی بود. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام گرفت.یافته ها: میانگین نمره نگرش (P=0/66)، هنجار انتزاعی (P=0/103) و قصد رفتاری (P=0/13) در هر دو گروه قبل از مداخله تفاوت معنی داری نداشت. اما نتایج بعد از آموزش، تفاوت معنی داری را در میانگین نمره نگرش، هنجار انتزاعی و قصد رفتاری نشان داد (P < 0/001). عوامل قادرکننده در هر دو گروه قبل و بعد از مداخله تفاوت معنی داری را نشان نداد.نتیجه گیری: تاثیر مداخله آموزشی بر اساس الگوی بزنف بر قصد رفتار قلیان کشیدن در دانشجویان معنی دار بود. همچنین مداخلات آموزشی می تواند بر روی نگرش، هنجارهای انتزاعی و قصد رفتاری افراد تاثیرگذار باشد. لذا پیشنهاد می شود برنامه ها و مداخلات آموزشی در جهت تغییر رفتارهای پر خطر بر اساس نظریه ها و الگوهای آموزش بهداشت انجام شود.
کلیدواژه دخانیات ,قلیان ,دانشجو ,الگوی بزنف ,خوابگاه ,کرمان ,BASNE Model ,Dormitory ,Smoking ,University students ,Water pipe ,Kerman
آدرس دانشگاه علوم پزشکی کرمان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شیراز, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved