>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی رابطه بهزیستی روان شناختی با نگرش دینی، عزت‌نفس و سرسختی روان شناختی با استفاده از مدل‌ سازی معادلات ساختاری در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه دولتی شهرکرد  
   
نویسنده بخشی ارجنکی بتول ,شریفی طیبه ,قاسمی پیربلوطی محمد
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1394 - دوره : 4 - شماره : 3 - صفحه:60 -69
چکیده    مقدمه: بهزیستی روان‌ شناختی تحت تاثیر متغیرهای زیادی قرار می‌گیرد که این متغیرها با توجه به محیطی که فرد در آن قرار دارد متنوع می‌باشند. پژوهش حاضر با هدف تعیین بررسی رابطه بهزیستی روان شناختی با نگرش دینی، عزت‌نفس و سرسختی روان شناختی با استفاده از مدل ‌سازی معادلات ساختاری در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه دولتی شهرکرد انجام شد.مواد و روش‌ها: در پژوهش توصیفی- همبستگی حاضر جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه دولتی و آزاد اسلامی شهرستان شهرکرد (مرکز استان چهارمحال و بختیاری) در سال تحصیلی 94-1393 هست. نمونه‌ها به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شد (206 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و 169 نفر از دانشگاه دولتی). چهار پرسشنامه روا و پایا شامل سیاهه عزت‌نفس کوپر اسمیت Cooper Smith’s Self-esteem Inventory، (فرم 58 سوالی)، سیاهه سرسختی روان‌شناختی اهواز Ahvaz Hardiness Inventory، سیاهه بهزیستی روان‌شناختی ریف Ahvaz Hardiness Inventory و مقیاس نگرش سنج مذهبی Religious Attitude Scaleجهت گردآوری داده‌ها استفاده شد. جهت تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از مدل‌ سازی معادلات ساختاری و نرم ‌افزارهای SPSS 22 و AMOS 18 استفاده شد.یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین تمامی متغیرهای مورد بررسی (نگرش دینی، عزت‌نفس، سرسختی روان‌ شناختی و بهزیستی روان شناختی) رابطه مثبت و معناداری به دست آمد به‌ طوری‌که حدود 56 درصد از تغییرات سرسختی روان‌شناختی توسط دو متغیر نگرش دینی و عزت‌نفس و حدود 69 درصد از تغییرات بهزیستی روان‌ شناختی توسط سرسختی روان‌ شناختی تبیین شد. مدل مورد بررسی دارای برازش مناسبی بود (05/0=RMSEA، 956/0=CFI).نتیجه‌گیری: نگرش دینی به عنوانی متغیری اساسی تعیین‌کننده عزت ‌نفس و سرسختی روان ‌شناختی بوده و از آن طریق مبنایی برای بهبود بهزیستی روان ‌شناختی است. لذا برگزاری برنامه‌های مداخله ای مرتبط با بهبود سرسختی روان‌شناختی و بهزیستی روان شناختی، توجه به عزت ‌نفس و نگرش دینی ضروری هست.
کلیدواژه عزت ‌نفس ,نگرش دینی ,سرسختی روان ‌شناختی ,بهزیستی روان‌ شناختی ,مدل‌ سازی معادلات ساختاری ,Self-esteem ,Religious attitude ,Psychological well-being ,Psychological hardiness ,Structural Equation Modeling
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved