>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر تمرین بازخورد زیستی و آرام سازی عضلانی بر اضطراب حالتی - رقابتی بازیکنان فوتبال  
   
نویسنده احمدی ابراهیم ,فارسی علیرضا ,واعظ موسوی سید محمد کاظم
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1394 - دوره : 4 - شماره : 3 - صفحه:51 -59
چکیده    مقدمه: کنترل اضطراب بازیکنان طی مسابقات یکی از عوامل موفقیت تیم می‌باشد. لذا هدف این مطالعه تعیین تاثیر تمرین بازخورد زیستی تغییر ضربان قلب و آرام سازی عضلانی بر اضطراب حالتی- رقابتی بود. مواد و روش‌ها: این پژوهش با روش نیمه تجربی و طرح پیش آزمون- پس آزمون و با نمونه گیری در دسترس انجام شد. در این مطالعه 18 بازیکن فوتبال دانشگاهی با دامنه سنی (19-26) سال مشارکت داشتند. آزمودنی ها در سه گروه بازخورد زیستی تغییر ضربان قلب، آرام سازی و ترکیبی از این دو روش تمرینی به صورت تصادفی تقسیم شدند (هر گروه 6 نفر). قبل و بعد از مداخله، سیاهه اضطراب حالتی رقابتی-2 Competitive State Anxiety Inventory-2 توسط آزمودنی‌ها تکمیل شد و داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 20 تجزیه و تحلیل شد.یافته‌ها: نشان داده شد که در همه گروه ها اضطراب شناختی، اعتماد به نفس کاهش معنی‌ دار و اضطراب جسمانی افزایش معنی ‌داری داشته است. همچنین بین دو گروه آرام سازی و ترکیبی تفاوت معنی داری وجود داشت. اما بین گروه ها در اضطراب شناختی و جسمانی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. نتیجه گیری: هر سه روش تمرینی موجب کاهش اضطراب شناختی، اعتماد به نفس و افزایش اضطراب جسمانی شد. پیشنهاد می شود پژوهشی با مدت زمان و جلسات تمرینی بیشتر از 7 جلسه انجام شود.
کلیدواژه بازخورد زیستی ,ضربان قلب ,آرام سازی ,اضطراب ,Biofeedback ,Heart rate ,Relaxation ,Anxiety
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه جامع امام حسین (ع), ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved