>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت ارتقای سلامت   
سال:1393 - دوره:3 - شماره:3


  tick  تاثیر الگوی توانمند سازی خانواده محور بر کیفیت زندگی مادران دارای دختر زیر 6 سال مبتلا به عفونت ادراری - صفحه:7-15

  tick  فرسودگی شغلی، ابعاد و عوامل مرتبط با آن در کارکنان عملیاتی فوریت‌های پزشکی - صفحه:16-26

  tick  تاثیر اجرای روش ساماندهی محیط کار (5s) بر بهره وری کارکنان پرستاری اتاق عمل بیمارستان های منتخب شهر اصفهان - صفحه:27-36

  tick  همبستگی تعارض پرستاران و هوش هیجانی سرپرستاران بخش اورژانس در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران - صفحه:37-46

  tick  ارزیابی صلاحیت پرستاران فوریت ها جهت ارایه مراقبت در موقعیت های بحرانی با استفاده از آزمون بالینی ساختارمند عینی - صفحه:47-57

  tick  عملکرد نظام ارجاع در برنامه پزشک خانواده از دیدگاه پزشکان خانواده دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال های 90-1385 - صفحه:58-68

  tick  عوامل مرتبط با بکارگیری رایانه بر اساس الگوی پذیرش فناوری - صفحه:69-77

  tick  موانع مشارکت اعضای شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای استان آذربایجانشرقی در نظام بهداشت و درمان: یک مطالعه کیفی - صفحه:78-89
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved