>
Fa   |   Ar   |   En
   همبستگی حمایت اجتماعی درک شده و رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی  
   
نویسنده اشک تراب طاهره ,علیزاده زینب ,نیک روان مفرد ملاحت ,زایری فرید
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1392 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:27 -34
چکیده    مقدمه: رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی برای مدیریت مناسب بیماری ضروری است. حمایت اجتماعی می تواند روی پذیرش درمان و مراقبت در بیماران مبتلا به بیماری های مزمن تاثیر داشته باشد. این مطالعه با هدف تعیین همبستگی حمایت اجتماعی درک شده و رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی-همبستگی، 170 بیمار مبتلا به نارسایی قلبی بستری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با روش مبتنی بر هدف مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات به وسیله پرسشنامه اطلاعات جمعیت‌شناسی و مربوط به بیماری، پرسشنامه حمایت اجتماعی درک شدهPerceived Social Support Questionnaire و مقیاس اروپایی رفتار خودمراقبتی نارسایی قلبی European Heart Failure Self-Care Behavior Scale در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی جمع آوری شد. روایی محتوا و صوری ابزارها و همچنین میزان پایایی ابزارها با استفاده از دو روش همسانی درونی و روش آزمون- باز آزمون اندازه گیری شد. اطلاعات در نوبت های کاری صبح و عصر، از طریق مصاحبه پژوهشگر با بیماران جمع آوری شد و توسط نرم افزارSPSS نسخه 18مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: میانگین و انحراف معیار نمره حمایت اجتماعی درک شده 7/16±13/56 و میانگین و انحراف معیار نمره رعایت رفتارهای خودمراقبتی 3/12±35/39 بود. در زمینه ابعاد حمایت اجتماعی درک شده، بیشترین میزان حمایت مربوط به حمایت عاطفی بود. افراد مورد مطالعه بیشترین میزان حمایت عاطفی، ابزاری، اطلاعاتی و ارزیابی را از همسرخود دریافت می کردند. بر اساس نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین حمایت اجتماعی درک شده و ابعاد آن با رعایت رفتارهای خودمراقبتی همبستگی مستقیم و معنی داری وجود داشت (P < 0.001). نتیجه گیری: یافته های این پژوهش بیانگر همبستگی مستقیم و معنی دار حمایت اجتماعی درک شده و رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی است. کلید واژه ها: نارسایی قلبی، حمایت اجتماعی درک شده، رفتارهای خودمراقبتی.
کلیدواژه Heart failure ,Perceived social support ,Self-Care behaviors ,نارسایی قلبی ,حمایت اجتماعی درک شده ,رفتارهای خودمراقبتی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشیار، گروه داخلی- جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی اراک, کارشناس ارشد پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران , ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, کارشناس ارشد پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران , ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشیار، گروه آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved