>
Fa   |   Ar   |   En
   کاربرد مدیریت کیفیت فراگیر و همبستگی آن با اثر بخشی مدیریت تربیت بدنی در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور  
   
نویسنده متقی محمود رضا ,روحانی زهرا ,منصوریان محمد رضا ,امیری مصطفی
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1392 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:43 -51
چکیده    مقدمه: مدیریت کیفیت فراگیر بر رضایت مشتریان و اثربخشی نیز بر انجام دادن کارهای شایسته یا درست در سازمان تمرکز دارد. هدف این پژوهش تعیین کاربرد مدیریت کیفیت فراگیر و همبستگی آن با اثر بخشی مدیریت تربیت بدنی در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور می باشد.مواد و روش ها: در این پژوهش توصیفی-همبستگی، 92 نفر از کارشناسان تربیت بدنی که در 25 دانشگاه علوم پزشکی مشغول به خدمت بودند به روش نمونه گیری طبقه بندی انتخاب و وارد مطالعه شدند. اطلاعات به وسیله پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر(Total Quality Management Questionnaire) و پرسشنامه اثر بخشی(Effectiveness Questionnaire) جمع آوری شد. روایی محتوای پرسشنامه ها با نظر متخصصین و پایایی آن ها با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 14 استفاده شد. یافته ها: نتایح نشان داد که بین بکارگیری مدیریت کیفیت فراگیر (001/0=P) در تربیت بدنی دانشگاه ها و همچنین میزان اثر بخشی (003/0=P) در واحدهای پژوهش تفاوت آماری معنی داری وجود دارد. از طرف دیگر، بین مدیریت کیفیت فراگیر و اثربخشی مدیریت تربیت بدنی، همبستگی آماری معنی داری وجود داشت (001/0=P).نتیجه گیری: وجود رابطه مثبت و معنی دار بین مدیریت کیفیت فراگیر و اثربخشی می تواند سبب موفقیت سازمان شود. پیشنهاد می شود برای رسیدن به حداکثر سطح مدیریت کیفیت فراگیر، اصول مدیریت کیفیت به کارکنان آموزش داده شود. بعلاوه، جهت کسب اثربخشی بالا انگیزه کار گروهی و مشارکت در انجام کارها در بین کارکنان تقویت گردد.کلید واژه ها: اثربخشی، مدیریت کیفیت فراگیر، مدیریت تربیت بدنی.
کلیدواژه Effectiveness ,Quality Management (TQM) ,Physical education management ,اثربخشی ,مدیریت کیفیت فراگیر ,مدیریت تربیت بدنی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی گناباد, دانشجوی دکترای مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی، گروه علوم پایه، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران , ایران, دانشگاه علوم پزشکی گناباد, کارشناس ارشد تربیت بدنی، گروه علوم پایه، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی گناباد, کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران , ایران, دانشگاه علوم پزشکی گناباد, دانشجوی دکترای آموزش زبان انگلیسی، گروه علوم پایه، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved