>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی همبستگی نگرش، خودکارآمدی، هنجار ذهنی با تمایل به انجام فعالیت بدنی در دانشجویان دختر  
   
نویسنده خاوری زهره ,حسینی میمنت ,یغمایی فریده ,علوی مجد حمید ,جهانفر مریم ,حیدری پوران
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1392 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:52 -61
چکیده    مقدمه: یکی از مهمترین مشکلات جامعه امروزی کاهش فعالیت بدنی در بین دانشجویان می باشد. عوامل بسیاری بر انجام فعالیت بدنی نقش دارند که در این بین نگرش اهمیت بسیاری دارد. این مطالعه با هدف تعیین همبستگی نگرش، خودکارامدی، هنجارذهنی با تمایل به انجام فعالیت بدنی در دانشجویان دختر انجام گردید.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی-همبستگی 444 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای در دانشکده های مختلف، انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه مقیاس فعالیت بدنی دختران دانشجو بود که مشتمل بر مشخصات جمعیت شناسی، نگرش به فعالیت بدنی، هنجار ذهنی در مورد فعالیت بدنی، خودکارآمدی در مورد انجام فعالیت بدنی وتمایل به انجام فعالیت بدنی بود. جهت تعیین روایی پرسشنامه از روش شاخص روایی محتوا و صوری و جهت تعیین پایایی ابزار از روش همسانی درونی و آزمون مجدد استفاده گردید. پرسشنامه های تکمیل شده توسط SPSS نسخه 15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: اکثریت دانشجویان دارای نگرش مثبت به انجام فعالیت بدنی بودند. بعلاوه، نگرش به فعالیت بدنی با هنجارهای ذهنی در مورد فعالیت بدنی (209/0=r،001/0 > P) ،خودکارآمدی در مورد فعالیت بدنی (097/0=r،042/0= P) و تمایل به انجام فعالیت بدنی (155/0=r، 001/0=P) همبستگی مثبت داشت. از طرف دیگر، شاخص توده بدنی و سطح درآمد با نگرش به فعالیت بدنی همبستگی معنی داری نداشت.نتیجه گیری: همبستگی مثبت نگرش به فعالیت بدنی، هنجارهای ذهنی در مورد فعالیت بدنی، خودکارآمدی در مورد فعالیت بدنی، می تواند باعث ایجاد انگیزه و تمایل به انجام فعالیت بدنی در میان دانشجویان شود. لذا توصیه می شود برنامه های آموزش گروهی جهت ارتقا سطح فعالیت بدنی در دانشجویان اجرا گردد.کلید واژه ها: نگرش، هنجارذهنی، خودکارآمدی، فعالیت بدنی، دانشجویان دختر.
کلیدواژه Attitude ,Subjective norm ,Self-efficacy ,Physical activity ,Female student ,نگرش ,هنجارذهنی ,خودکارآمدی ,فعالیت بدنی ,دانشجویان دختر
آدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, کارشناس ارشد پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده پرستاری ومامایی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, دانشیار، گروه پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، زنجان، ایران , ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشیار، گروه آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران , ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، واحد بین الملل، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران , ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, - کارشناس ارشد پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved