>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه مزایا و موانع فعالیت بدنی در گروه‌های سنی مختلف استان آذربایجان شرقی  
   
نویسنده فتحی رضایی زهرا ,صالح زاده کریم ,زمانی ثانی‌ سید حجت
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1392 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:62 -73
چکیده    مقدمه: مشکلات موجود در سر راه انجام فعالیت‌های بدنی موجب کاهش سلامتی انسان شده است. هدف پژوهش حاضر مقایسه مزایا و موانع فعالیت ‌بدنی در گروه‌های سنی مختلف استان آذربایجان شرقی بود. مواد و روش‌ها: در این پژوهش توصیفی- مقایسه‌ای، 240 شرکت کننده (73 نوجوان، 78 جوان و 89 بزرگسال) از سه شهر استان آذربایجان شرقی به شکل خوشه‌ای- تصادفی انتخاب شدند. آزمودنی‌ها اطلاعات جمعیت شناسی و مقیاس مزایا و موانع فعالیت بدنی Exercise Benefits/Barriers Scale (EBBS)) با 43 عبارت را تکمیل نمودند. روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران تایید شده و در پژوهش حاضر نیز پایایی آن به روش آلفای کرونباخ اندازه گیری شد. داده‌ها با نرم افزار SPSS نسخه 15 تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: بیشترین اولویت مزایا در همه سنین مربوط به جنبه‌های روانشناختی و عملکرد بدنی بود. در مورد موانع، محیط فعالیت بدنی و هزینه از اهمیت بیشتری برخوردار است. تفاوت معنی‌داری بین سه گروه سنی (نوجوانان، جوانان و بزرگسالان) در مزایا (005/0 > P و 815/4=(466 و 10)F) و موانع (005/0 > P و 379/6=(468 و 8)F) فعالیت بدنی وجود داشت. نتایج همچنین تفاوت معنی‌داری بین زنان و مردان در موانع فعالیت بدنی نشان داد (0005/0 > P و 798/8=(235 و 4)F). نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که اولویت‌های گروه‌های سنی و جنسی با هم متفاوت است. ایجاد محیط‌های مناسب فعالیت بدنی بخصوص برای بانوان پیشنهاد می شود. کلید واژه‌ها: فعالیت بدنی، گروه‌های سنی. مزایا، موانع.
کلیدواژه Physical activity ,Age groups ,Benefits ,Barriers ,فعالیت بدنی ,گروه‌های سنی ,مزایا ,موانع
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, دانشجوی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران, ایران, دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشجوی دکترای تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved