>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر برنامه آموزش خود مراقبتی بر اساس الگوی خود مراقبتی اورم بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به میگرن  
   
نویسنده مشتاق عشق زهرا ,امت رضا سعید ,اسحاق منوچهر ,حکمت افشار میترا ,نایینی محمدکاظم
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1392 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:7 -13
چکیده    مقدمه: حملات دوره ای میگرن سبب اختلال عملکرد بیمار از جمله غیبت های طولانی مدت از محل کار، تاثیر بر خلق و خوی و اختلالات خواب می شود و نهایتا کیفیت زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد. این پژوهش با هدف تعیین بررسی تاثیر برنامه آموزش خود مراقبتی بر اساس الگوی خود مراقبتی اورم بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به میگرن انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی، 42 بیمار مبتلا به میگرن مراجعه کننده به مرکز طب سنتی یکی از درمانگاه های اعصاب شهر تهران با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و بصورت یک گروهی قبل و بعد مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناسی و ابزار پژوهشگر ساخته پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به میگرن بود. جهت تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوا با ارزیابی 10 نفر و اندازه گیری پایایی به روش آزمون مجدد استفاده شد. برنامه آموزشی خود مراقبتی بر اساس الگوی خود مراقبتی اورم طی 4 جلسه 2 ساعتی بر اساس نیازهای خود مراقبتی اجرا شد. کیفیت زندگی در دو مرحله قبل از آموزش و 8 هفته بعد از پایان جلسه آموزشی سنجیده شد. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 14 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: میانگین نمره عملکردهای وضعیت سلامت در بعد های جسمی و روانی بعد از آموزش نسبت به قبل از آموزش افزایش یافته بود که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (001/0P=). بعلاوه، بین میانگین نمره کیفیت کلی زندگی بعد از آموزش نسبت به قبل از آن تفاوت معنی دار آماری وجود داشت (049/0P=).نتیجه گیری: آموزش برنامه خود مراقبتی بر اساس الگوی خود مراقبتی اورم بر پایه نیازهای خود مراقبتی بیماران موجب بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به میگرن می شود. پیشنهاد می شود از این الگو برای ارتقا کیفیت زندگی این بیماران استفاده شود. کلید واژه ها: میگرن، آموزش، الگوی خود مراقبتی اورم، کیفیت زندگی.
کلیدواژه Migraine ,Education ,Orem's Model of Self-Care ,Quality of life ,میگرن ,آموزش ,الگوی خود مراقبتی اورم ,کیفیت زندگی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده پرستاری و مامایی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد, کارشناس ارشد پرستاری، گروه پرستاری،دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران , ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد, کارشناس ارشد پرستاری، گروه پرستاری،دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران , ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, - دانشجوی دکترای پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران, استادیار، گروه آمار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی تهران، تهران، ایران , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved