>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی نگرش بیماران مبتلا به دیابت نوع دو در زمینه رفتارهای پیشگیری کننده از عوارض بیماری  
   
نویسنده یغمایی فریده ,جهانفر مریم ,علوی مجد حمید ,افخمی محمد ,خاوری زهره
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1393 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:43 -53
چکیده    مقدمه: دیابت بیماری مزمنی است که پیشگیری از عوارض آن منجر به ارتقا سطح سلامت مبتلایان می‌شود. نگرش افراد نسبت به رفتارهای پیشگیری کننده تاثیر بسزایی در رفتار آن ها خواهد داشت. مطالعه حاضر با هدف تعیین نگرش بیماران مبتلا به دیابت نوع دو در زمینه رفتارهای پیشگیری کننده از عوارض بیماری انجام شد.مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی-همبستگی بود و 200 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به کلینیک دیابت یزد در سال 1391 به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه پژوهشگر ساخته نگرش به رفتار پیشگیری کننده از عوارض دیابت نوع دو بود. جهت تعیین روایی پرسشنامه از روایی صوری و شاخص روایی محتوا و برای تعیین پایایی ابزار از روش همسانی درونی و آزمون-بازآزمون استفاده گردید. داده‌های جمع‌آوری شده وارد نرم افزار آماری SPSS نسخه 19 گردید. یافته‌ها: نتایج نشان داد که اکثریت واحدهای پژوهش دارای نگرش مثبت نسبت به رفتارهای پیشگیری کننده از عوارض دیابت نوع دو بودند. طول مدت ابتلا به دیابت با نگرش به رفتارهای پیشگیری کننده از عوارض دیابت نوع دو همبستگی معنی‌داری نشان داد (05/0 > p)، اما بین سن و نگرش به رفتارهای پیشگیری کننده، همبستگی معنی داری وجود نداشت. نتیجه‌گیری: همبستگی مثبت بین نگرش به رفتارهای پیشگیری کننده از عوارض دیابت و طول مدت ابتلا به دیابت نوع دو، می‌تواند راهنمایی جهت سیاستگذاران برای برگزاری برنامه‌های آموزشی برای بیماران جدید مبتلا به دیابت نوع دو باشد. پیشنهاد می شود برنامه های آموزشی رفتارهای پیشگیری کننده از عوارض دیابت نوع دو برای بیماران مبتلا به این بیماری برگزار شود.
کلیدواژه Attitude ,Complications ,Diabetes Mellitus type 2 ,نگرش ,رفتار پیشگیری کننده ,عوارض دیابت نوع دو
آدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشیار، گروه بهداشت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، واحد بین الملل، دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشیار، گروه آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, دانشیار ، فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved