>
Fa   |   Ar   |   En
   همبستگی کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان  
   
نویسنده صابر سامان ,نویدیان علی ,رضوانی امین مهدی ,کیانیان تکتم
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1393 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:7 -15
چکیده    مقدمه: عوامل مختلفی بر رضایت شغلی پرستاران تاثیر می گذارد. یکی از مهمترین این عوامل کیفیت زندگی کاری پرستاران است. این مطالعه با هدف تعیین همبستگی کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شده است.مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه از نوع توصیفی-همبستگی است که روی 266 نفر از پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان به روش نمونه گیری تصادفی ساده به تناسب جمعیت پرستاران هر بیمارستان انجام گرفت. پرسشنامه های رضایت شغلی “Job Satisfaction” و کیفیت زندگی کاری پرستاری “Quality of Nursing Work Life”، پس از تایید روایی محتوا و پایایی به روش بازآزمایی به منظور جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفتند. اطلاعات حاصل به کمک نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: بین رضایت شغلی پرستاران و ابعاد کیفیت زندگی کاری همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد (001/0=P). همچنین متغیر کیفیت زندگی کاری پرستاران می تواند بخشی از نمره رضایت شغلی پرستاران شاغل را پیش بینی کند.نتیجه گیری: با توجه به همبستگی بین رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری پرستاران، بهبود کیفیت زندگی کاری پرستاران از سوی مدیران پرستاری و بیمارستانی می تواند منجر به افزایش رضایت شغلی آنان شود. پیشنهاد می گردد مدیران بیمارستانی ضمن توجه به کیفیت زندگی کاری پرستاران، در جهت ارتقای آن تلاش کنند.
کلیدواژه : Quality of Nursing work Life ,Job Satisfaction ,Nurse ,کیفیت زندگی کار پرستاری ,رضایت شغلی ,پرستار
آدرس دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر, کارشناس ارشد، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، ایرانشهر، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی زاهدان, دانشیار، مرکز تحقیقات سلامت بارداری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران , ایران, دانشگاه علوم پزشکی زاهدان, کارشناس ارشد، گروه اتاق عمل، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران, ایران, دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر, کارشناس ارشد، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر، ایرانشهر، ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved