>
Fa   |   Ar   |   En
   همبستگی بین مشارکت اجتماعی زنان با کیفیت زندگی آنان در شهر کرمان  
   
نویسنده محسنی محبت ,علیزاده سمیه ,خانجانی نرگس ,مومن آبادی ویکتوریا
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1393 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:34 -42
چکیده    مقدمه: زنان بعنوان نیمی از جمعیت، نقش بسزایی در اجتماع دارند. از آنجا که مشارکت اجتماعی از جنبه های مختلفی می تواند بر کیفیت زندگی زنان اثر داشته باشد، مطالعه حاضر با هدف تعیین همبستگی بین مشارکت اجتماعی زنان با کیفیت زندگی آنان در شهر کرمان انجام شد.مواد و روش ها: در این پژوهش توصیفی-همبستگی، 300 زن در محدوده سنی 73-18 سال با روش نمونه گیری خوشه ای از 12 منطقه شهر کرمان انتخاب گردیدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه عوامل مشارکت اجتماعی زنان Social Participation Factor's Women و همچنین پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشتThe World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) –BREF که اعتبار و پایایی آن تایید شده است، استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 20 استفاده شد.یافته ها: مشارکت اجتماعی زنان در 18 درصد موارد مناسب، در 81 درصد موارد متوسط و در 3 درصد موارد نامناسب بود. کیفیت زندگی نیز در 44 درصد موارد مناسب، در 54 درصد موارد متوسط و در 7/1 درصد موارد نامناسب بوده است. بین مشارکت اجتماعی و کیفیت زندگی همبستگی مستقیم معنادار یافت شد (001/0 > p و21/0(r=. نتیجه گیری: مشارکت زنان در فعالیت های اجتماعی بر کیفیت زندگی آن ها تاثیر گذار است. پیشنهاد می گردد زمینه مشارکت بیشتر زنان و بخصوص زنان مسن تر، با در آمد پایین تر و فرزندان بیشتر در جامعه فراهم شود.
کلیدواژه Social participation ,Quality of life ,Women ,مشارکت اجتماعی ,کیفیت زندگی ,زنان
آدرس دانشگاه علوم پزشکی کرمان, استادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, استادیار، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران , ایران, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved