>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی آسیب پذیری بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مقابل زلزله  
   
نویسنده سیدین سید حسام ,عباسی دولت آبادی زهرا ,سورانی محمد ,نقدی سیران ,رجبی فرد مزرعه نو فاطمه
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1393 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:65 -71
چکیده    مقدمه: زلزله از جمله بلایای طبیعی است که دارای آثار زیانبار فیزیکی، اقتصادی و جانی می باشد. با توجه به غیر مترقبه بودن آن، برنامه ریزی برای کاهش خطر و آمادگی درمقابل آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. این پژوهش با هدف تعیین سطح آسیب پذیری بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مقابل زلزله در سال 1392 انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی، خطر بلا در کلیه بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران (6 بیمارستان) در سه بعد آسیب پذیری سازه ای، غیرسازه ای و مدیریتی، از طریق بازدید و مشاهده بیمارستان و نیز مصاحبه با کارشناسان فنی و افراد مطلع بیمارستان مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از ابزار سازمان جهانی بهداشت با عنوان ارزیابی خطر بلا در بیمارستان،Hospital Disaster Risk Assessment جمع آوری گردید. روایی صوری و محتوا و نیز پایایی آن در مطالعات مشابه مورد بررسی و تایید قرار گرفته بود. نتایج با استفاده از نرم افزارExcel 2007 تحلیل گردید.یافته ها: در بررسی آسیب پذیری سازه ای، تمامی 6 مرکز مورد بررسی با کسب حداقل 12 و حداکثر 18 امتیاز در سطح ایمنی متوسط قرار داشتند. در ارزیابی کلی آسیب پذیری غیر سازه ‌ای نیز 4 بیمارستان در سطح ایمنی غیر سازه ای زیاد و 2 بیمارستان درسطح ایمنی غیرسازه ای متوسط قرار گرفتند. یافته های مربوط به ارزیابی آسیب پذیری مدیریتی نشان داد 5 مرکز در این بعد دارای ایمنی زیاد و یک مرکز دارای ایمنی کم بوده است. حداقل وحداکثر امتیازکسب شده در این بعد به ترتیب 48 و99 بود.نتیجه گیری: برآورد آسیب پذیری سازه ای در اکثر بیمارستان‌های مورد مطالعه نشان دهنده سطح ایمنی متوسط بوده و درصورت بروز زمین لرزه ای با شدت متوسط، صرفاً می توانند ایمنی جانی افراد حاضر درآن را تامین کنند و قادر به ارایه بی وقفه خدمات نخواهند بود. توصیه می شود برای بهبود سطح ایمنی، جانمایی مجدد بخش‌های مختلف بیمارستان ها صورت گیرد.
کلیدواژه Hospitals ,Earthquake ,Structural Vulnerability ,Nonstructural Vulnerability ,Managerial Vulnerability ,بیمارستان ,زلزله ,آسیب پذیری سازه ای ,آسیب پذیری غیرسازه ای ,آسیب پذیری مدیریتی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران, دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, دانشجوی دکترای تخصصی سلامت در بلایا وفوریت ها، مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران , ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, دانشجوی دکترای تخصصی سلامت در بلایا وفوریت ها، مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران , ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, کارشناس ارشد اقتصاد بهداشت، مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران , ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, کارشناس برنامه ریزی روستایی، مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved