>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر آموزش به روش شبیه سازی شده بر میزان آمادگی پرستاران در انجام تریاژ حوادث  
   
نویسنده خانکه حمید رضا ,فرجی ابوالفضل ,حسینی محمدعلی ,عبدی کیانوش ,رضاسلطانی پوریا
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1392 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:24 -29
چکیده    مقدمه: کلید موفقیت در مدیریت تعداد بالای مصدومین با منابع محدود، تریاژ می باشد که بدون آمادگی پرستاران امری ناممکن به نظر می رسد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش به روش شبیه سازی شده بر میزان آمادگی پرستاران در انجام تریاژ حوادث انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی 60 پرستار بیمارستان روانپزشکی رازی که بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شده بودند، به روش تصادفی ساده در دو گروه 30 نفری مداخله و کنترل قرار گرفتند. ابزارهای پژوهشگر ساخته شامل آزمون دانش تریاژ حوادث Knowledge of Disaster Triage Test دارای 30 سوال چهار گزینه ای و آزمون دقت تریاژ حوادث (Accuracy of Disaster Triage Test) شامل 30 سوال چهار گزینه ای بود. روایی آزمون ها به روش روایی صوری و محتوا با نظر خبرگان و پایایی به روش آلفای کرونباخ برای آزمون دانش تریاژ حوادث 75/0 و آزمون دقت تریاژ حوادث 78/0 بدست آمد. پس از بررسی سطح دانش و دقت تریاژ در دو گروه، کارگاه آموزشی یک روزه به روش شبیه سازی شده تریاژ فقط در گروه مداخله اجرا شد. در نهایت مجدداً آزمون ها توسط دو گروه تکمیل و داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: بین میانگین نمره آمادگی پرستاران در انجام تریاژ (دانش و دقت)، در گروه مداخله قبل و بعد از مداخله اختلاف معنی دار مشاهده شد (001/0 > p). همچنین بین میانگین تفاضل آمادگی پرستاران در انجام تریاژ (دانش و دقت)، بین دو گروه مداخله و کنترل اختلاف معنی دار مشاهده شد (001/0 > p).نتیجه گیری: آموزش به روش شبیه سازی بر میزان آمادگی پرستاران در انجام تریاژ حوادث تاثیر مثبت دارد. پیشنهاد می شود جهت آمادگی پرستاران در تریاژ حوادث و فوریت های پزشکی از این روش آموزشی استفاده شود.
کلیدواژه تریاژ حوادث و فوریت های پزشکی ,آموزش به روش شبیه سازی ,آمادگی ,پرستاران ,Disaster triage ,Simulated training course ,Preparedness ,Nurses
آدرس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, دانشیار, ایران, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, دانشجوی کارشناسی ارشد, ایران, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, استادیار, ایران, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, کارشناس ارشد, ایران, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, کارشناس ارشد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved