>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی سبک های دفاعی به کار گرفته شده در موقعیت های تنش زا توسط پرستاران  
   
نویسنده طاهری نورالله ,حجتی حمید ,کمانگر سالار ,موسوی سید ضیا الدین ,قربانی ساسان ,فرهادی سکینه ,حجتی هانیه ,چراغیان بهمن
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1392 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:57 -64
چکیده    مقدمه: پرستاری حرفه ای پر تنش است که فشارهای روانی ناشی از آن می تواند بر سلامت روان فرد تاثیر بگذارد. لذا شیوه های مقابله با تنش برای پرستار بسیار حایز اهمیت می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین سبک های دفاعی به کار گرفته شده در موقعیت های تنش زا توسط پرستاران بیمارستان های دانشکده علوم پزشکی آبادان در سال 1391 انجام شد.مواد و روش ها: در این پژوهـش توصیفـی، تعداد 100 نفر از پرستاران بیمارستان های آبادان و خرمشهر به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه شامل دو بخش اطلاعات جمعیت شناسی و پرسشنامه سبک های دفاعی-40 (Defensive Styles Questionnaire - 40) با سه بخش سبک دفاعی رشد یافته، نوروتیک و رشد نایافته بود. ضریب آلفای کرونباخ این ابزار 82/0 اعلام شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 انجام شد.یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که 3/67 در صد از پرستاران بیمارستان طالقانی آبادان و 2/67 در صد از پرستاران بیمارستان ولی عصر خرمشهر از سبک دفاعی رشد یافته استفاده می کردند. میانگین و انحراف معیار نمره سبک دفاعی رشد یافته 4/2±55/11 بود که نشان دهنده ی استفاده بیشتر نمونه های مورد پژوهش از این سبک بوده است. حدود یک سوم نمونه ها نیز از سبک های دفاعی روان آزرده و رشد نایافته استفاده می کردند. همچنین بین میزان استفاده از سبک های دفاعی با ویژگی های فردی پرستاران همبستگی معنی دار آماری مشاهده نشد. نتیجه گیری: بیشتر پرستاران در مواجهه با تنش های شغلی از سبک های دفاعی رشد یافته استفاده می کردند. همچنین حدود یک سوم آن ها نیز سبک های دفاعی روان آزرده و رشد نایافته را به کار می گرفتند. آموزش روش های مقابله با اضطراب و تنش برای پرستاران پیشنهاد می شود.
کلیدواژه پرستاران ,سبک های دفاعی ,اضطراب ,Nurses ,Defense styles ,Anxiety
آدرس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز, دانشجوی دکتری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول, کارشناس ارشد, ایران, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز, کارشناس, ایران, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز, کارشناس, ایران, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز, دانشجوی دکتری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول, کارشناس ارشد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول, دانشجوی کارشناسی ارشد, ایران, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز, دانشجوی دکتری, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved