>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر کیفیت زندگی کودکان سن مدرسه مبتلا به آسم  
   
نویسنده سبزواری سکینه ,رجبی راحله ,برهانی فریبا ,حق دوست علی اکبر ,بازرگان نسرین
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1392 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:7 -15
چکیده    مقدمه: آسم شایع‌ترین بیماری مزمن دوران کودکی است که بر کیفیت زندگی بیماران و خانواده‌های آن ها تاثیر می‌گذارد. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر الگوی توانمندسازی خانواده‌محور بر کیفیت زندگی کودکان سن مدرسه مبتلا به آسم انجام شد. مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه نیمه‌تجربی است که 172 کودک 12-6 ساله مبتلا به آسم به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و بر‌اساس مراجعه به کلینیک آسم و آلرژی بیمارستان افضلی پور کرمان به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه اطلاعات جمیت شناسی و پرسشنامه کیفیت زندگی کودکان مبتلا به آسم “PAQLQ: Pediatric Asthma Quality of Life Questionnaire” بود. روایی محتوای ابزار با نظر سنجی از 10 نفر از صاحب نظران و پایایی با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ (80/0) مورد تایید قرار گرفت. الگوی توانمندسازی شامل 4 مرحله (افزایش دانش، خودکارآمدی، عزت نفس و ارزشیابی) از طریق بحث گروهی، نمایش و مشارکت آموزشی برای گروه مداخله اجرا و پرسشنامه‌ها قبل و بعد از مداخله تکمیل گردیدند. برای تحلیل داده‌ها از SPSS نسخه 16 استفاده شد. یافته ها: قبل از مداخله دو گروه مداخله و کنترل از نظر متغیرهای جمعیت شناسی و میانگین نمرات کیفیت زندگی همسان شدند. اختلاف معناداری بعد از مداخله از نظر میانگین نمرات کیفیت زندگی مختص آسم بین دو گروه مشاهده گردید (05/0P < ). بعلاوه، قبل و بعد از مداخله در گروه مداخله از نظر نمرات کیفیت زندگی تفاوت معناداری (001/0P < ) مشاهده شد. نتیجه‌گیری: اجرای الگوی توانمندسازی خانواده‌محور در افزایش کیفیت زندگی کودکان سن مدرسه مبتلا به آسم در ابعاد مختلف نشانه‌های جسمی، محدودیت فعالیت و عملکرد عاطفی موثر بود. لذا پیشنهاد می‌شود برای سایر بیماری‌ها نیز اجرا شود.
کلیدواژه الگوی توانمندسازی خانواده محور ,کیفیت زندگی ,آسم ,کودک سن مدرسه ,Family center empowerment model ,Quality of life ,Asthma ,School age children
آدرس دانشگاه علوم پزشکی کرمان, استادیار, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, کارشناس ارشد, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, استادیار, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, استاد, ایران, بیمارستان افضلی پور کرمان, استادیار, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved