>
Fa   |   Ar   |   En
   همبستگی بین میزان دانش و رضایت بیماران از رابطه پزشک- بیمار   
   
نویسنده کفاشی شهناز ,وحیدی رضا قلی ,نریمانی محمد رضا ,صادقی فر جمیل ,رعدآبادی مهدی ,نظری اصلان ,حیدری مجید
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1392 - دوره : 2 - شماره : 3 - صفحه:66 -73
چکیده    مقدمه: درمان بیماری ها وابستگی زیادی به تعامل بین پزشک-بیمار داشته و نتیجه همکاری بیمار با پزشک، درمانی سریع و موفق است. از طرفی این رابطه جز عوامل بسیار مهم در میزان رضایت بیماران بخصوص در مراجعات بعدی بیماران می باشد. این مطالعه با هدف تعیین همبستگی بین میزان دانش و رضایت بیماران از رابطه پزشک-بیمار در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به انجام رسیده است.مواد و روش ها: مطالعه حاضر به روش توصیفی-همبستگی بر روی 309 نفر از مراجعه کنندگان به 11 بیمارستان آموزشی و درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام گرفت. جمع آوری داده ها از طریق سه پرسشنامه دانش از رابطه پزشک بیمار (Knowledge of Physician-Patient Relationship) ، رضایت از رابطه پزشک-بیمار (Satisfaction of Physician-Patient Relationship) و رابطه پزشک-بیمار (Physician-Patient Relationship) صورت گرفت. روایی محتوای پرسشنامه ها با نظر متخصصین و پایایی آن ها با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS نسخه 16 و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، تی مستقل و آزمون واریانس انجام شد.یافته ها: میانگین نمره دو مولفه دانش و رضایت بیماران از رابطه پزشک-بیمار به ترتیب 09/2±5/10 و 58/6 ±08/34 بود. همچنین میانگین نمره مولفه رابطه پزشک-بیمار 04/6±86/35 بود. بین میزان رضایت از رابطه پزشک-بیمار و میزان رابطه پزشک-بیمار همبستگی معناداری مشاهده شد (01/0 > P). از طرف دیگر، بین میزان دانش از رابطه پزشک-بیمار و میزان رابطه پزشک-بیمار همبستگی معناداری یافت نشد (05/0 < P).نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که میزان دانش و رضایت بیماران مراجعه کننده به مراکز بیمارستانی شهر تبریز از رابطه پزشک-بیمار مطلوب است. پیشنهاد می شود که ارایه کنندگان خدمات از حقوق بیماران و عواقب احتمالی عدم رعایت آن و نیز نحوه پاسخگویی به این حقوق آگاهی کسب کنند.
کلیدواژه دانش ,رضایت ,رابطه پزشک-بیمار ,Knowledge ,Satisfaction ,Physician-patient relationship
آدرس دانشگاه علوم پزشکی شیراز, دانشجوی کارشناسی ارشد, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تبریز, دانشیار, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تبریز, کارشناس ارشد, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشجوی دکتری, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, دانشجوی کارشناسی ارشد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, کارشناس ارشد, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشجوی کارشناسی ارشد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved