>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر گروه همتایان بر ارتقا وضعیت سلامت جسمی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس: آزمون نظریه خود-تعالی رید  
   
نویسنده جدید میلانی مریم ,اشک تراب طاهره ,عابد سعیدی ژیلا ,علوی مجد حمید
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1390 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:30 -39
چکیده    مقدمه: براساس نظریه خود-تعالی، افرادی که با شرایط آسیب پذیر یا مرگ روبرو می شوند، ظرفیتی از خود-تعالی را کسب می کنند که تاثیر مثبت بر رفاه آنها دارد. هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر گروه همتایان بر ارتقا وضعیت سلامت جسمی بیماران مبتلا به ام اس با آزمون نظریه خود-تعالی رید است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر به صورت نیمه تجربی قبل و بعد از مداخله و برپایه نظریه خود-تعالی رید می باشد که برروی 33 بیمار مبتلا به ام اس در سه گروه حمایتی همتا به مدت 8 جلسه بصورت هفتگی 2 ساعت انجام شد. ابزارهای پژوهش شامل 1- پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناسی، 2- “پرسشنامه اصلاح شده درک از بیماری ام اس” با 57 عبارت و همبستگی درونی 80/0=?، 3- “ ابزار خود-تعالی رید” با 15 عبارت و همبستگی درونی 68/0=? و 4- بخش سلامت جسمی اهه کیفیت زندگی در بیماری ام اس” با 84 عبارت و همبستگی درونی 93/0=? بود. ابزارها قبل و بعد از تشکیل گروه ها توسط بیماران مبتلا به ام اس تکمیل شد. از نرم افزار SPSS 18 جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. با استفاده از تحلیل مسیر، ارتباطات موجود میان متغیرهای الگوی پژوهش آزمون شد. یافته ها: نتایج نشان داد که عامل درک از بیماری می تواند پیش گویی کننده خود-تعالی و وضعیت سلامت جسمی بیماران مبتلا به ام اس باشد، عامل خود-تعالی نیز با میزان اثر 43/0 پیش گویی کننده وضعیت سلامت جسمی بود. یافته جدید این پژوهش ارتباط مستقیم بین درک از بیماری و وضعیت سلامت جسمی بود (001/0=p) که در نظریه رید به آن اشاره نشده بود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر می تواند در مدیریت آموزش پرستاری و مدیریت پرستاری جهت بهبود وضعیت سلامت جسمی بیماران مبتلا به ام اس، استفاده شود.
کلیدواژه خود-تعالی ,گروه همتایان ,مولتیپل اسکلروزیس ,سلامت جسمی ,درک از بیماری
آدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشجوی دکترای پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی , ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشیاردانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved