>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی برتعارض شغلی پرستاران  
   
نویسنده آخوندلطفعلی پریناز ,حسینی محمدعلی ,خانکه حمیدرضا ,فلاحی خشکناب مسعود ,حسین زاده سمانه
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1390 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:7 -16
چکیده    مقدمه: امروزه تعارض به عنوان یک جز غیر قابل اجتناب در ارتباطات انسانی ساختارهای سلامت است. یکی از مهم ترین مهارت هایی که مشخصه توانایی فرد در حل تعارض است، برخورداری از هوش هیجانی می باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش هوش هیجانی بر تعارض پرستاران انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی تعداد 56 نفر پرستار به صورت تصادفی به دو گروه آزمون (27 نفر) و شاهد (29 نفر) تقسیم شدند. داده ها توسط پرسشنامه جمعیت شناسی، پرسشنامه تعارض شغلی دوبرین و پرسشنامه هوش هیجانی بار ـ آن جمع آوری گردید. اعتبار صوری و محتوایی پرسشنامه ها با نظر خواهی از متخصصین ارزیابی گردید. ثبات درونی پرسشنامه ها با محاسبه آلفای کرونباخ برای تعارض شغلی 85/0و هوش هیجانی 95/0 تایید گردید. ابتدا هر دو پرسشنامه توسط پرستاران گروه آزمون و شاهد تکمیل گردید. سپس کلیاتی با مفهوم هوش هیجانی به گروه آزمون آموزش داده شد. یک هفته پس از آموزش هر دو پرسشنامه مجددا توسط هر دو گروه تکمیل گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کای اسکویر، دقیق فیشر، تی مستقل، تی زوجی و هاپکر در نرم افزار SPSS 5/11 استفاده گردید. یافته ها: بین دو گروه آزمون و شاهد از نظر متغیرهای جمعیت شناسی به جز وضعیت تاهل تفاوت معناداری مشاهده نشد. هوش هیجانی کل در دو گروه آزمون و شاهد بعد از مداخله تفاوت معناداری را نشان نداد. در گروه آزمون میانگین نمره هوش هیجانی ارتقا پیدا کرده و هوش هیجانی کل پس از مداخله معنادار شد (049/0=P). همچنین، نوع تعارض شغلی (0001/0=P) و نمره تعارض شغلی (000/0=P) در گروه آزمون بعد از مداخله معنادار شد. نتیجه گیری: یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که آموزش هوش هیجانی تاثیر مثبت و معناداری در تعارض شغلی پرستاران داشته است.
کلیدواژه تعارض شغلی ,هوش هیجانی ,پرستاران
آدرس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری گرایش روان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران, ایران, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, استادیار گروه پرستاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران , ایران, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, دانشیار گروه پرستاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران, ایران, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, دانشیار گروه پرستاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران, ایران, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, دانشجوی دکترای آمار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved