>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی وضعیت ایمنی بیماران در مراکز درمانی شهرستان کاشان  
   
نویسنده صباحی بیدگلی محمد ,شهری سمیه ,کبریایی علی ,سیدی حمیدرضا ,سرافراز زهرا
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1390 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:63 -72
چکیده    مقدمه: امروزه مسیله ایمنی بیمار یکی از مباحث مهم جامعه پزشکی و سازمان جهانی بهداشت در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه است. خطاهای پزشکی یکی از مشکلات جدی در سلامت عمومی و تهدیدی برای ایمنی بیمار محسوب می شوند. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت ایمنی بیماران در مراکز درمانی شهرستان کاشان از دیدگاه پرستاران انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی، 218 نفر از کارکنان پرستاری شاغل در مراکز درمانی شهرستان کاشان شرکت داشتند. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام شد. پرسشنامه جو ایمنی بیمار، جو ایمن را با 30 سوال در هفت بعد (فرصت های آموزشی، گزارش دهی، رفع خستگی، نگرش سرپرستان، شرایط پرستاری، ارتباط با پزشکان، روابط بین پرستاران) بررسی نمود. اعتبار پرسشنامه به روش اعتبار محتوا و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب الفای کرونباخ (89/0) تایید شد. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS 11 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که میانگین سنی افراد تحت مطالعه 85/6±63/32 سال بود و 8/85 در صد آنان زن بودند. تفاوت معنی داری در میانگین رتبه جو ایمنی بیمار در تمامی ابعاد مشاهده گردید. همچنین میانگین رتبه جو ایمنی بیمار در تمامی ابعاد به جز بعد رفع خستگی در مراکز پزشکی درمانی تحت مطالعه معنی دار بود (001/0=p). در این مطالعه بعد روابط بین پرستاران (67/0±24/3) بیشترین و بعد نگرش سرپرستان (71/0±47/2) کمترین میانگین رتبه را به خود اختصاص داد. نتیجه گیری: جو ایمنی بیمار در مراکز مورد مطالعه در وضعیت مناسبی قرار ندارد. این امر توجه مدیران بخش سلامت در شهرستان را به اتخاذ رویکرد مناسب جهت تامین جو ایمنی بیمار در مراکز درمانی جلب می نماید
کلیدواژه : ایمنی بیمار ,پرستار ,بیمارستان
آدرس دانشگاه علوم پزشکی کاشان, مربی، گروه آمار و بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان کاشان ایران (نویسنده مسوول), ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش, کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش باشگاه پژوهشگران جوان رودسر ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی زاهدان, استادیار گروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان زاهدان ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کاشان, مربی گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان کاشان ایران, ایران, بیمارستان شهید بهشتی کاشان, کارشناس مامایی بیمارستان شهید بهشتی کاشان کاشان ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved