>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی همبستگی خودکارآمدی مقابله با حوادث غیرمترقبه با ویژگی های جمعیت شناسی در پرستاران   
   
نویسنده برهانی فریبا ,عباس زاده عباس ,کهن سیمین
منبع مديريت ارتقاي سلامت - 1390 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:17 -25
چکیده    مقدمه: کارآمدی پرستاران در مقابله با حوادث غیر مترقبه ارزش بسیاری دارد. یکی از شاخص هایی که با نحوه عملکرد پرستاران در شرایط واقعی حادثه رابطه نزدیکی دارد، احساس خودکارآمدی آنان است. این مطالعه با هدف تعیین همبستگی خودکارآمدی مقابله با حوادث غیرمترقبه با ویژگی های جمعیت شناسی در پرستاران شهر کرمان انجام شده است. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی، 484 پرستار شاغل در بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر کرمان به صورت سرشماری شرکت کردند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه کارآمدی پرستاران در مقابله با حوادث است که بر اساس نظریه شناختی اجتماعی بندورا توسط پژوهشگران تهیه شده است. این پرسش نامه دارای 47 عبارت است که شاخص اعتبار محتوا 92/0 و ضریب همبستگی درونی (آلفای کرونباخ) 82/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از SPSS 13 انجام شد.یافته ها: نتایج نشان از خودکارآمدی متوسط پرستاران در مواجهه با حوادث غیر مترقبه دارد. عوامل سن، سابقه کار و افزایش تحصیلات و تجربه قبلی خدمت رسانی در بحران همبستگی معنی داری با میانگین نمره خودکارآمدی داشت (p < .05). نتیجه گیری: برای مقابله با حوادث احتمالی آینده، نیاز به توان افزایی پرستاران می باشد. این بررسی می تواند سرفصل های مورد نیاز در توان افزایی را مشخص کند.
کلیدواژه خودکارآمدی ,پرستاران ,حوادث غیر مترقبه
آدرس دانشگاه علوم پزشکی کرمان, استادیار دانشکده پرستاری مامایی رازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان (نویسنده مسوول), ایران, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, دانشیار پرستاری مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشکده پرستاری مامایی رازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, مربی دانشکده پرستاری مامایی رازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved